All Posts By

Chantal Pegge

Pioneering, hoeksteen in het netwerk

By | Nieuws

Twente is een topregio om in te wonen en te werken. De snel veranderde samenleving stelt de regio voor uiteenlopende maatschappelijke, technische en economische uitdagingen. Die vragen om passende oplossingen. Met de Agenda voor Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Agenda is een investeringsprogramma (2018-2022) op initiatief van de veertien Twentse gemeente ontwikkeld, in nauwe samenwerking met Twente Board en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis- en onderwijsinstelling en van de samenwerkende overheden, waaronder de provincie Overijssel. Pioneering, is een van de partners in de zogenaamde basisinfrastructuur waarmee regionale samenwerking wordt aangejaagd, een hoeksteen in een netwerk.

In samenwerking met andere regionale partners wordt gewerkt aan versterking van het ecosysteem voor het Twentse bedrijfsleven. ‘Die versterking is vooral gericht op stimuleren van innovatie en faciliteren van bedrijven in transities, zoals digitalisering en circulaire economie. Hiermee versterken we de economische ontwikkelingen in de regio. ‘Pioneering, als aanjager van vernieuwing in de bouw, heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een cluster met een vaste waarde in het netwerk”, aldus Aleid Diepeveen, programmaleider Agenda voor Twente’.

Pioneering is een kartrekker binnen de actielijn Circulaire economie & duurzaamheid van de Agenda voor Twente die de uitdaging van het klimaatakkoord oppakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Met Pioneers wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de transitie naar een circulaire bouweconomie en het beperken van de energievraag van woningen. Daarbij komt de opgave om tot aardgasvrije wijken te komen. Dat wordt pragmatisch opgepakt: kennispartners en bedrijven worden bij elkaar gebracht om samen op zoek te gaan naar de meest geschikte oplossingen. Naast de kortere termijn, wordt natuurlijk ook vooruitgekeken ‘hoe die transitie naar een circulaire bouw vorm te geven’. Wat is de next step, hoe gaan we die zetten, wie hebben we daarvoor nodig? In de traditionele rollen dienen die partijen zich snel aan, maar voor die transitie heb je koplopers nodig en bieden andere partijen nieuwe kansen. Aleid Diepeveen: ”Mooi te zien hoe Pioneering die verschillende snelheden weet te verbinden.

De Agenda voor Twente is gericht op samenwerking en co-creatie. De partners kunnen en moeten nog intensiever samen om een niveau te bereiken waarmee we ons echt gaan onderscheiden. Pioneering vragen we daarom nadrukkelijk om de andere partners binnen het programma op te zoeken. Hierbij kun je denken aan NovelT, die dicht op kennis van UT en Saxion zitten, en ook goed bekend zijn met andere domeinen zoals de maakindustrie. En dit geldt ook voor talent: mensen opleiden voor kansrijke sectoren, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. TechniekPact Twente heeft daarvoor een concrete aanpak ontwikkeld, waar Pioneering weer gebruik van kan maken. Willen we het verschil kunnen maken in Twente en ver daarbuiten, dan hebben we elkaar hard nodig, om slimmer en sneller de oplossingen te kunnen bieden. Pioneering is daarin een belangrijke waarde!’”

Talent IT van start

By | Nieuws

Twintig studenten en ruim twintig organisaties staan in de startblokken voor TalentIT. Dit is een samenwerking van verschillende organisaties en de Provincie Overijssel om talentvolle studenten te behouden voor Overijssel.

Door samen te werken willen IT-bedrijven het personeelstekort terugdringen. Informaticastudenten krijgen tijdens hun studie een bijbaan aangeboden om ze kennis te laten maken met de uitdagende mogelijkheden voor hun carrière bij regionale IT-organisaties en organisaties met IT-afdelingen. Ook lopen ze stage en studeren ze af bij organisaties in de regio. De beloning is een mooi carrièreperspectief, en al tijdens de studie een salaris en de mogelijkheid tot volledige vergoeding van het collegegeld. Studenten die meedoen aan TalentIT krijgen een baan- en netwerkgarantie voor een werkplek bij een van de aangesloten organisaties.

Talent behouden voor de regio
“We zien nu dat studenten na hun opleiding naar de Randstad vertrekken en daar aan het werk gaan. Terwijl er hier in Overijssel volop werk is voor IT’ers. Door studenten kennis te laten maken met de uitdagende functies die beschikbaar zijn bij verschillende IT-organisaties in Overijssel, behouden we talenten voor de regio”, legt voorzitter Jeroen van de Lagemaat van TalentIT uit.
Het enthousiasme onder ondernemers is groot. Zij ervaren zelf hoe krap de arbeidsmarkt is, en zien de onderlinge strijd om talent steeds heviger worden. TalentIT wil in de komende jaren verder uitgroeien om zo meer talentvolle studenten kennis te laten maken en te verbinden met Overijsselse ondernemers.

Studenten zijn enthousiast
Elke HBO ICT-student aan Hogeschool Saxion of Master Computer Science student aan de Universiteit Twente kan zich aanmelden voor TalentIT. Op basis van een aantal voorwaarden, zoals het aantal behaalde studiepunten en studievoortgangspercentage, worden de studenten geselecteerd die mee mogen doen aan TalentIT.
“Bij de studenten die zich aanmelden merken wij direct het enthousiasme om in aanraking te komen met organisaties. Ervaring opdoen in de praktijk is de mooiste ontwikkeling die wij kunnen bieden aan de studenten. Ze willen aan de slag!”, vertel initiatiefnemer Coen Beernink van TalentIT.
Voor tweedejaars HBO ICI Software Engineering student Falco Berendhaus is het concept van TalentIT ideaal. “Als student doe je ervaring op in de praktijk, met een relevante bijbaan bij een organisatie die je zelf uitkiest. Ook je stageplek, die in september volgt, kun je zelf kiezen. TalentIT biedt de student vrijheid om te kiezen wat jezelf leuk vindt!”

Samenwerking
TalentIT is ontwikkeld met ondersteuning van Provincie Overijssel, gemeente Enschede en de Agenda voor Twente en in nauwe samenwerking met Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, studieverenigingen Syntaxis en Inter-Actief en studenten organisaties Student Union en de University Innovation Fellows (UIF).
Provincie Overijssel ondersteunt TalentIT. Gedeputeerde Eddy van Hijum van economie: “Het is ontzettend jammer dat studenten hier studeren en vervolgens in de Randstad aan de slag gaan. Er zijn hier geweldige bedrijven om als IT’er aan de slag te gaan, maar onbekend maakt onbemind. Met TalentIT kunnen studenten zelf ervaren hoe het is om bij een van die bedrijven aan de slag te gaan. Dat is goed voor de student, voor de werkgever en voor de regionale economie.”

Martha van Abbema: “Tafel zorgt voor onverwachte samenwerkingen”

By | Aan tafel met

Ze was verrast door de uitkomst van haar eerste tafelbijeenkomst. “Van schildersbedrijf en afvalverwerker tot onderwijs en wegenbouw. We zaten aan tafel met mensen uit totaal verschillende sectoren die elkaar nog niet kenden”, illustreert voorzitter Martha van Abbema. “Juist die mix zorgde voor onverwachte invalshoeken en goede ideeën voor circulaire economie en duurzaamheid.”

Read More

Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

By | Nieuws

Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. In het bijzonder gaat het om de Twentse bijdrage aan de grootschalige opwek van hernieuwbare energie op land (elektriciteit) en de verduurzaming van de gebouwde omgeving (de warmtetransitie). In de ‘concept Startnota’, die op 17 april 2019 door de gezamenlijke bestuurders is vastgesteld, is het proces en de wijze van samenwerking beschreven. De ‘concept Startnota’ wordt definitief gemaakt na vaststelling van het Nationaal Klimaatakkoord.

Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)?
De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor onze regionale opwekking van duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Doel is dat alle RES-sen in Nederland opgeteld, samen de nationale opgave voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig.

Eerste stap: plan van aanpak
Martha van Abbema (voorzitter van de Stuurgroep Energie Strategie Twente): “Twente is één van de in totaal 30 RES-sen in Nederland. In de RES Twente kiezen we ervoor om, als resultaat van een intensieve samenwerking tussen uiteenlopende partijen, in juni 2020 een definitief bod te doen aan het Rijk voor onze bijdrage aan de nationale klimaatdoelen. De ‘concept Startnota’, die we nu hebben vastgesteld, is daarvoor ons plan van aanpak. We hebben voor de uitvoering een stuurgroep met daarin bestuurders uit de regio opgericht en een kerngroep met inhoudelijk specialisten. Samen met maatschappelijke partijen gaan we dat plan van aanpak uitvoeren.”

Realistische aanpak. Nieuwe kansen pakken!
Twente gaat voor een realistische, nuchtere aanpak. Er ligt een stevige opgave voor de energietransitie. Die opgave kun je alleen door een goede samenwerking met en tussen partijen behalen. Er moet een goede balans komen tussen de (maatschappelijke) kosten, ruimtelijke impact en maatschappelijke acceptatie. De energietransitie biedt de Twentse samenleving ook kansen op het gebied van werk en het stimuleren van innovatie.

Een goed en stabiel energienetwerk is noodzakelijk
Voor het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energie is een stabiel energienetwerk noodzakelijk. Huizen en bedrijven moeten uiteindelijk verwarmd worden zonder Gronings aardgas. Dat kunnen we bereiken door te investeren in onze energie-infrastructuur en door verduurzamings-projecten te ontwikkelen. Daarom zijn de regionale netbeheerders Coteq en Enexis actief betrokken evenals Twence als producent van duurzame energie.

Voortbouwen op lopende initiatieven
In alle Twentse gemeenten, bij de waterschappen en provincie Overijssel lopen al veel initiatieven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. In deze initiatieven zit letterlijk veel energie. We bouwen met de Energie Strategie Twente voort op de opbrengsten van deze initiatieven. Martha van Abbema: “In onze aanpak hebben we nadrukkelijk ruimte ingebouwd voor de betrokkenheid van onder meer gemeenteraadsleden, bedrijven en inwoners. Het is belangrijk hierin samen op te trekken. Uiteindelijk is het immers aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen om de noodzakelijke besluiten de nemen.”

Twente in 2050
De Energiestrategie Twente gaat over de plannen tot het jaar 2030. En geeft een doorkijk richting 2050. Met behulp van de intensieve samenwerking in de Energiestrategie Twente kiezen de gemeenteraden straks op welke manier zonne-, wind-, bio-energie en andere warmtebronnen, zoals restwarmte en geothermie, in hun omgeving worden ingezet.

Opening loket voor gezonde bodem: “Twence levert Keurcompost aan landbouw via Mineral Valley Twente”

By | Nieuws

Twence is de grootste leverancier van Keurcompost in Overijssel. Deze Keurcompost is gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Via het loket van Mineral Valley Twente kunnen agrarisch ondernemers gratis Keurcompost laten afleveren op een locatie naar keuze. De compost werkt als bodemverbeteraar van de landbouwgrond in Twente. We richten ons daarbij vooral op de landbouwgebieden bij de huidige en toekomstige waterwingebieden in Twente, zoals Hammerflier, Manderveen, Hooge Hexel, Wierden, Holten en Herikerberg. Ondernemers die betrokken zijn bij het project Boeren voor Drinkwater, zijn daarom als eerste benaderd om de Keurcompost aan te vragen, maar ook andere agrarisch ondernemers in Twente kunnen gratis keurcompost laten leveren.

Het initiatief maakt deel uit van de proeftuin Regionale aanwending organische stof van Mineral Valley Twente. Over een periode van drie jaar meten we of we het effectieve organische stofgehalte in de bodem op een hoger peil kunnen krijgen. Voor ondernemers een mooie kans om op laagdrempelige wijze organische stof aan te brengen op hun gronden en zo de bodemgezondheid te verbeteren.

Voordelen van Keurcompost

Keurcompost kan deels de bemesting van een landbouwperceel vervangen. De stikstof en fosfor in de Keurcompost komen traag vrij. Dat is goed voor de groei van de gewassen en dus de oogst, maar ook voor de volgende teelten. Daarnaast heeft het gebruik van compost op landbouwgrond meer voordelen:
– Keurcompost geeft bij de standaarddosis geen stikstofuitspoeling.

  • De bodemstructuur verbetert, waardoor de bodem bij droogte meer vocht vasthoudt en water sneller opneemt na een regenbui.
  • Ook zijn er meer wormen en ander bodemleven, die de grond verwerken tot een stabiele bodem.
  • De bodem houdt de voedingsstoffen langer vast en geeft de voedingsstoffen langzamer vrij.
  • Keurcompost voert veel stabiele organische stof aan.
  • Keurcompost verlaagt de erosiegevoeligheid en de kans op het dichtslaan van de bodem na zaai.

Dankzij de opwarming tijdens het composteringsproces van het GFT, is de compost geheel vrij van schadelijke bacteriën, aaltjes en onkruidzaden. Keurcompost is een gecertificeerd product dat wordt geproduceerd volgens de kwaliteitscriteria van de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost.

Grootschalig uitrollen

In de proeftuin is veel aandacht voor regelgeving voor het transport van meststoffen, de opslag en de grootschalige toepassing van compost op de landbouwgrond. Zo krijgen we meer inzicht in hoe we kunstmest kunnen vervangen door compost binnen (nieuwe) Europese regelgeving voor (organische) meststoffen. Met oog op de toekomst om dit grootschalig uit te kunnen rollen in Twente en straks de distributie zeer effectief in te kunnen richten.

Laagdrempelig

Mineral Valley Twente wil de ondernemers zoveel mogelijk ontzorgen. Bestellen van Keurcompost is dan ook makkelijk en snel. Via www.mineralvally.nl/loket vullen ondernemers een formulier in, met de gewenste hoeveelheid en de gewenste locatie. De compost kan twee keer per jaar worden besteld voor aflevering van minimaal 15 ton per levering in het najaar en het voorjaar. De ondernemers krijgen minimaal een week voor aflevering bericht.

Meld u aan voor de opening op 24 april a.s. via www.mineralvalley.nl/loket. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Pluim voor varkenshouders: “Varkensmest voor gezonde bodem”

By | Nieuws

Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en vijf agrarische ondernemers. Een pluim voor de varkenshouders. Zij voerden het afgelopen jaar een proeftuin uit onder begeleiding van Wageningen University & Research (WUR). De komende jaren willen ze de proeftuin voortzetten. Doel van de proeven? Aantonen dat varkensmest een hoogwaardig product is en kunstmest kan vervangen. Read More

Startschot gegeven voor uitwerking Regio Deal Twente

By | Nieuws

Donderdag 14 februari was er een startgesprek over de Regio Deal Twente in Den Haag. Tijdens dit gesprek hebben Regio Twente, provincie Overijssel en de Twente Board samen met het Rijk het startdocument vastgesteld. Daarin staan de kaders voor de Regio Deal. De basis is het voorstel met 11 projecten dat Twente op 31 augustus 2018 bij het Rijk heeft ingediend. In de komende maanden werken de partners de Deal inhoudelijk verder uit, zodat deze voor de zomer kan worden ondertekend.

Read More

Twente Milieu was decor voor tweede tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Op 7 februari 2019 is de tweede tafel georganiseerd bij Twente Milieu. Twente Milieu is in Twente een belangrijke speler voor de circulaire economie. Het kantoorpand in Hengelo is duurzaam gebouwd met slimme aanpassingen voor bijvoorbeeld de zoutloods en de stalling van de vuilniswagen is volledige overdekt met zonnepanelen. Twente Milieu is recent een samenwerking gestart met de Nationale Denktank om naar vernieuwende oplossingen te zoeken. Twente Milieu is actief aan de slag met het onderdeel WerkCE; meer info via http://www.ndt18.nl. Read More

Aleid Diepeveen: ‘Agenda brengt initiatieven samen en versterkt ze’

By | Aan tafel met

“Het is niet de vraag of we het kunnen”, stelt programmaleider Aleid Diepeveen over de maatschappelijk en economische uitdagingen in onze regio. “Alle bouwstenen hebben we in huis. Met de Agenda voor Twente brengen we deze bouwstenen bij elkaar.”

“Mineral Valley Twente, House of Skills Logistiek, Talent IT Twente en het Twents Fonds voor Vakmanschap”, somt Diepeveen op. Deze vier initiatieven zijn in 2018 met financiële steun van de agenda gestart. “Stuk voor stuk projecten die dankzij de overkoepelende aanpak bijdragen een sterke toekomst voor onze regio.”

Voor heel Twente
“House of Skills Logistiek vind ik een goed voorbeeld van een project dat bijdraagt aan de hele regio”, vertelt Diepeveen. Hierin werken vervoerders, ROC en Werkplein samen om medewerkers te werven voor een baan in de logistiek. “Het project richt zich op de gouden handjes die nu geen werk hebben en niet bekend zijn met hun kansen in de logistiek”, legt Diepeveen uit. “Inwoners van onze regio kunnen met de juiste training direct aan de slag in deze groeiende sector.”

Initiatieven aan elkaar koppelen
“De Agenda levert niet alleen financiële bijdragen aan projecten”, benadrukt Diepeveen. “De Agenda is er ook om te verbinden, versnellen, denkkracht te creëren en te adviseren.” Als programmaleider zorgt Diepeveen dat mensen aanhaken op de inhoud van de vier actielijnen . “Elke actielijn heeft ook een eigen tafel. Zo’n tafel is een platform van ondernemers, onderzoekers en medewerkers van overheid en onderwijs.” Deze professionals brengen de behoeften binnen de actielijn in beeld. Ze bekijken hoe een nieuw initiatief bijdraagt aan de doelen van de Agenda en welke ondersteuning nodig is. Elke tafel heeft een tafelvoorzitter en komt een paar keer per jaar bijeen. “We willen vooral niet opnieuw doen wat er al is, maar zorgen voor goede samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en overheid. Als programmaleider zorg ik voor de verbinding tussen initiatieven en partners.”

Slimme oplossingen voor onze regio
Maar liefst 144 oriënterende gesprekken met initiatiefnemers staan er al op de teller van de Agenda. Topfit Zorg is een van die initiateven. “Hoe pas je technologie slim toe in de zorg? Dat is de vraag die hier centraal staat”, licht Diepeveen toe. “Waar kunnen robots ons helpen de zorg effectiever of efficiënter te maken?” In het Techmed Centre bij Universiteit Twente zoeken wetenschappers en studenten samen met overheid, zorgverleners en bijvoorbeeld verzekeraars naar slimme oplossingen. Bij het Citizenlab betrekken ze vervolgens gebruikers in de ontwikkelingen. “Topfit Zorg vind ik een mooi voorbeeld van een samenwerking die onze stad-platteland regio veel brengt en tegelijk interessant is voor de rest van ons land en zelfs daarbuiten.”

Regiodeal geeft extra stimulans en regelruimte
Op dit moment werkt de programmaleider mee aan de uitwerking van de regiodeal . In de regiodeal zijn elf projecten opgenomen die naadloos passen binnen de vier actielijnen van de Agenda. “De 30 miljoen van het Rijk geeft extra versnelling aan de Agenda en is een duidelijke erkenning. Het zorgt ook voor extra regelruimte, bijvoorbeeld voor het project Mineral Valley Twente rond vruchtbare bodem en verwaarding van mest. En het Rijk kijkt graag mee hoe wij projecten samen uitvoeren en wat ze opleveren. Mooie aandacht voor Twente en onze oplossingen.”

Wilt u weten of Agenda voor Twente iets voor uw project kan betekenen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@agendavoortwente.nl. Of neem rechtstreeks contact op met de programmaleider Aleid Diepeveen.

Wie zijn actief betrokken bij de Agenda?

By | Nieuws

Met de start van het nieuwe jaar is er een aantal wisselingen wat betreft de voorzitters en secretarissen van de verschillende tafels. Martha van Abbema, wethouder van de gemeente Twenterand is voor de tafel Circulaire economie & duurzaamheid als nieuwe voorzitter aangesteld. Een taak die haar op het lijf is geschreven. Ze is portefeuillehouder in Twenterand van het thema Duurzaamheid. Daarnaast had ze in de provinciale staten de portefeuilles Ruimtelijke ordening en Water en Landbouw en Natuur.
“Ik vind het een hele eer dat ik ben gevraagd als voorzitter van deze tafel. Vanuit mijn functie kan ik mooi dwarsverbanden leggen en dat is ook de bedoeling van deze tafel; het verbinden en met elkaar tot mooie projecten komen om Twente te laten groeien,” aldus Martha van Abbema. Read More