All Posts By

Chantal Pegge

Twente Milieu was decor voor tweede tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Op 7 februari 2019 is de tweede tafel georganiseerd bij Twente Milieu. Twente Milieu is in Twente een belangrijke speler voor de circulaire economie. Het kantoorpand in Hengelo is duurzaam gebouwd met slimme aanpassingen voor bijvoorbeeld de zoutloods en de stalling van de vuilniswagen is volledige overdekt met zonnepanelen. Twente Milieu is recent een samenwerking gestart met de Nationale Denktank om naar vernieuwende oplossingen te zoeken. Twente Milieu is actief aan de slag met het onderdeel WerkCE; meer info via http://www.ndt18.nl.

Achttien smaakmakers van zowel ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid op het gebied van circulaire economie waren bij elkaar om informatie te halen en te brengen; nieuwe contacten te leggen en waar het kan vervolgafspraken te maken. Dat dit is gelukt bleek na afloop uit de reacties van enkele deelnemers:

  • ‘Waardevolle bijeenkomst’;
  • ‘Ik heb nieuwe contacten opgedaan’;
  • ‘Het was absoluut de moeite waard om te komen’;
  • ‘Ik heb concrete toezeggingen gekregen om mijn project verder te krijgen’.

De aanwezigen hebben in ruim twee uur met elkaar gepraat over drie concrete onderwerpen:
1. Dutch Circular textile valley / TexPlus. Dit project is onderdeel van de Regiodeal Twente en wil af van het vernietigen van textiele grondstoffen om hier hoogwaardige materialen (garens) van te maken.
2. Regionale Transitie Agenda’s waaraan de provincie Overijssel hard trekt (zowel ambtelijk als bestuurlijk) om de doelstellingen van het grondstoffenakkoord en de nationale agenda’s te verbinden aan Overijssel.
3. Grensoverschrijdende Fieldlab Circulaire Bouw en Infra Twente waarin Pioneering een leidende rol heeft om Twente als dé circulaire bouw hotspot van Nederland te positioneren.

Uiteraard kwamen er naast deze onderwerpen in de bijeenkomst nog een diversiteit van acties en initiatieven rondom circulaire economie aan de orde. Zo werd meegedacht over projecten van het onderwijs en de Green Business Club Twente. De aanwezigen gaan hiermee aan de slag. Op deze manier werden ook lopende projecten en onderwerpen die niet op de agenda staan, versterkt door het meedenken vanuit de deskundigen aan tafel.

Martha van Abbema, de nieuwe voorzitter van de Tafel Circulaire Economie & duurzaamheid kon aan het eind van de ochtend de bijeenkomst samenvatten door te stellen dat er veel nieuwe verbindingen zijn gelegd en dat het een succesvolle bijeenkomst is geweest. Martha van Abbema bedankt Twente Milieu voor haar gastvrijheid.
Het is de bedoeling om in 2019 nog drie bijeenkomsten te organiseren.

Als u erbij wilt zijn én als u een vertegenwoordiger bent vanuit de ondernemers, het onderwijs, het onderzoek of de overheid kunt u zich aanmelden voor de volgende bijeenkomst via info@agendavoortwente.nl

Mocht u daarnaast op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent de Agenda voor Twente, meld u dan aan voor de update.

Aleid Diepeveen: ‘Agenda brengt initiatieven samen en versterkt ze’

By | Aan tafel met

“Het is niet de vraag of we het kunnen”, stelt programmaleider Aleid Diepeveen over de maatschappelijk en economische uitdagingen in onze regio. “Alle bouwstenen hebben we in huis. Met de Agenda voor Twente brengen we deze bouwstenen bij elkaar.”

“Mineral Valley Twente, House of Skills Logistiek, Talent IT Twente en het Twents Fonds voor Vakmanschap”, somt Diepeveen op. Deze vier initiatieven zijn in 2018 met financiële steun van de agenda gestart. “Stuk voor stuk projecten die dankzij de overkoepelende aanpak bijdragen een sterke toekomst voor onze regio.”

Voor heel Twente
“House of Skills Logistiek vind ik een goed voorbeeld van een project dat bijdraagt aan de hele regio”, vertelt Diepeveen. Hierin werken vervoerders, ROC en Werkplein samen om medewerkers te werven voor een baan in de logistiek. “Het project richt zich op de gouden handjes die nu geen werk hebben en niet bekend zijn met hun kansen in de logistiek”, legt Diepeveen uit. “Inwoners van onze regio kunnen met de juiste training direct aan de slag in deze groeiende sector.”

Initiatieven aan elkaar koppelen
“De Agenda levert niet alleen financiële bijdragen aan projecten”, benadrukt Diepeveen. “De Agenda is er ook om te verbinden, versnellen, denkkracht te creëren en te adviseren.” Als programmaleider zorgt Diepeveen dat mensen aanhaken op de inhoud van de vier actielijnen . “Elke actielijn heeft ook een eigen tafel. Zo’n tafel is een platform van ondernemers, onderzoekers en medewerkers van overheid en onderwijs.” Deze professionals brengen de behoeften binnen de actielijn in beeld. Ze bekijken hoe een nieuw initiatief bijdraagt aan de doelen van de Agenda en welke ondersteuning nodig is. Elke tafel heeft een tafelvoorzitter en komt een paar keer per jaar bijeen. “We willen vooral niet opnieuw doen wat er al is, maar zorgen voor goede samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en overheid. Als programmaleider zorg ik voor de verbinding tussen initiatieven en partners.”

Slimme oplossingen voor onze regio
Maar liefst 144 oriënterende gesprekken met initiatiefnemers staan er al op de teller van de Agenda. Topfit Zorg is een van die initiateven. “Hoe pas je technologie slim toe in de zorg? Dat is de vraag die hier centraal staat”, licht Diepeveen toe. “Waar kunnen robots ons helpen de zorg effectiever of efficiënter te maken?” In het Techmed Centre bij Universiteit Twente zoeken wetenschappers en studenten samen met overheid, zorgverleners en bijvoorbeeld verzekeraars naar slimme oplossingen. Bij het Citizenlab betrekken ze vervolgens gebruikers in de ontwikkelingen. “Topfit Zorg vind ik een mooi voorbeeld van een samenwerking die onze stad-platteland regio veel brengt en tegelijk interessant is voor de rest van ons land en zelfs daarbuiten.”

Regiodeal geeft extra stimulans en regelruimte
Op dit moment werkt de programmaleider mee aan de uitwerking van de regiodeal . In de regiodeal zijn elf projecten opgenomen die naadloos passen binnen de vier actielijnen van de Agenda. “De 30 miljoen van het Rijk geeft extra versnelling aan de Agenda en is een duidelijke erkenning. Het zorgt ook voor extra regelruimte, bijvoorbeeld voor het project Mineral Valley Twente rond vruchtbare bodem en verwaarding van mest. En het Rijk kijkt graag mee hoe wij projecten samen uitvoeren en wat ze opleveren. Mooie aandacht voor Twente en onze oplossingen.”

Wilt u weten of Agenda voor Twente iets voor uw project kan betekenen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@agendavoortwente.nl. Of neem rechtstreeks contact op met de programmaleider Aleid Diepeveen.

Wie zijn actief betrokken bij de Agenda?

By | Nieuws

Met de start van het nieuwe jaar is er een aantal wisselingen wat betreft de voorzitters en secretarissen van de verschillende tafels. Martha van Abbema, wethouder van de gemeente Twenterand is voor de tafel Circulaire economie & duurzaamheid als nieuwe voorzitter aangesteld. Een taak die haar op het lijf is geschreven. Ze is portefeuillehouder in Twenterand van het thema Duurzaamheid. Daarnaast had ze in de provinciale staten de portefeuilles Ruimtelijke ordening en Water en Landbouw en Natuur.
“Ik vind het een hele eer dat ik ben gevraagd als voorzitter van deze tafel. Vanuit mijn functie kan ik mooi dwarsverbanden leggen en dat is ook de bedoeling van deze tafel; het verbinden en met elkaar tot mooie projecten komen om Twente te laten groeien,” aldus Martha van Abbema.

Bert Oudendijk heeft zijn functie als voorzitter van de tafel Techniek als motor neer moeten leggen. Wij danken hem als trekker van het eerste uur voor zijn inzet. Tevens zijn er ambtelijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de rol van secretarissen. Hieronder een volledig overzicht van de huidige mensen die zich actief inzetten voor de Agenda voor Twente.

Circulair denken en vooral DOEN

By | Nieuws

Op 16 januari jl. is door provincie Overijssel de transitieagenda Circulaire economie gepresenteerd. Hierin is uitgewerkt waar we in de drie economische regio’s van de provincie naartoe willen wat betreft circulariteit. De agenda is verdeeld in zes sectoren; kunststoffen, maakindustrie, biomassa en voedsel, textiel, infrastructuur en bouw. De grote opkomst en het enthousiasme zorgden voor genoeg reacties en aanvullingen waar weer nieuwe inzichten uit voort kwamen. Tijdens de bijeenkomst zijn per thema verschillende ideeën en initiatieven gepitched door elk van de 4 O’s. Het thema bouw werd toegelicht door Stichting Pioneering, een van de samenwerkingspartners van de Agenda voor Twente. Deze organisaties en projecten in de zogenoemde basisinfrastructuur van de Agenda zorgen voor een stevig fundament van samenwerking en ondersteuning om de uitdagingen in onze samenleving en regio aan te gaan.

Vooral DOEN
De tweede helft van de bijeenkomst bestond uit workshops, waaronder de introductie van de toolbox CIRCO-track. Deze geeft een overzicht van alle tools om bedrijven concreet verder te helpen met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen. Provincie Overijssel geeft honderd productiebedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan een CIRCO-track.

Bijdragen aan de toekomst van Overijssel
Er hebben al twintig Overijsselse bedrijven kennis gemaakt met de CIRCO-track en waren allen erg positief. Wilt u ook gebruik maken van een CIRCO-track en bijdragen aan een toekomstbestendig Overijssel? Stuur dan een e-mail naar circulaire.economie@overijssel.nl

Meer info
Provincie Overijssel stimuleert circulair ondernemen bij honderd productiebedrijven

Terugblik radenbijeenkomst 31 januari

By | Nieuws

Het Rijk stelt 30 miljoen beschikbaar voor de Regio Deal Twente. Twentse gemeenten, provincie Overijssel, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen zetten zich samen met partners als Waterschap Vechtstromen in voor een sterke regio. Met de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtig Twente. De regio is zo in staat om haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen.

Wat betekent dit voor de Twentse samenleving?
De komende maanden werken alle partners in Twente, de provincie Overijssel en het Rijk de inhoud van de Regio Deal verder uit.
Tijdens de bijeenkomst in het Stadhuis Almelo is de Twentse raadsleden meer beeld gegeven bij de opgaven en initiatieven in de te sluiten Regio Deal Twente. Er is met elkaar gesproken over de betekenis en impact van de Regio Deal voor Twente, haar inwoners, bedrijven en instellingen. Dat is gebeurd samen met de Statenleden van de provincie Overijssel en bestuursleden van  waterschap Vechtstromen die deze avond te gast waren.

Op deze avond stond ontmoeten, netwerken en verbinden centraal, naast een interactief inhoudelijk programma over de Regio Deal Twente en Agenda voor Twente.

De raadsleden, Statenleden en bestuurders zijn actief meegenomen op de pijlers / actielijnen uit de Agenda en de Twentse deal:

  • Techniek als motor; voor stad & land
  • Circulaire economie; aan de slag met transitie
  • Arbeidsmarkt & talent; gouden handen en slimme koppen
  • Bereikbaarheid & vestigingsklimaat; topwerklocaties voor innovatieve bedrijven

Waarover tijdens de twee tafelgesprekken is doorgesproken:

  1. ‘Innovatieve, duurzame toepassingen in stad & land’
  2. ‘Gouden handen en slimme koppen voor de Twentse arbeidsmarkt

De ondersteunende presentatie van deze avond is hier te vinden.

Twente investeert met Fonds voor Vakmanschap in Leven Lang Ontwikkelen

By | Geen categorie, Nieuws

Vandaag, woensdag 30 januari 2019, was de officiële aftrap van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Tijdens deze aftrap zijn de eerste scholingscheques uitgegeven waarmee de Twentse vakman of vakvrouw gebruik kan maken van het fonds. Zo investeert hij/zij in zichzelf, in zijn/haar werkomgeving én in werkplezier waardoor vakmensen zich blijven ontwikkelen voor een veerkrachtige arbeidsmarkt. Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen!

De arbeidsmarkt in onze regio verandert in een hoog tempo door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Investeren in vakmanschap blijft een must om de Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen het mogelijk om vakmanschap en talent blijvend te ontwikkelen via het Twents Fonds voor Vakmanschap.

“In Twente werken veel mbo’ers die relatief weinig doen aan her- bij- en omscholing. Dit willen we gaan stimuleren om de mismatches te voorkomen en op te lossen. We stimuleren zo ook een leven lang ontwikkelen. Laagdrempelige toegang, ook in financiële zin, is daarvoor essentieel. En dat is mogelijk met dit Twentse Fonds”, zo benadrukt John van der Vegt als lid van de Twente Board die aanjager is van het fonds.

Kansen voor vakmensen in Twente
De Twentse economie vraagt om goed gekwalificeerde vakmensen, waarvan er steeds minder zijn. De behoefte aan veel arbeidskrachten blijft in de komende jaren, niet alleen voor de toenemende vraag naar werk door de hoogconjunctuur, maar ook voor de vervanging van werknemers die met pensioen gaan. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met theoretische opleidingen, maar ook – in aantallen zelfs meer – mensen met praktische opleidingen (Twente Index 2018). Er is een tekort aan personeel maar ook een (toekomstige) mismatch op de arbeidsmarkt. Kortom er zijn volop kansen voor vakmensen op de Twentse arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen.

Hoe werkt het fonds
Werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen tot en met MBO niveau 4 kunnen gebruik maken van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Edwin Kamp, manager Twents Fonds voor Vakmanschap geeft aan: “Zij kunnen een persoonlijke cheque aanvragen tot maximaal € 5000,- om scholing te bekostigen en krijgen ondersteuning van een loopbaanconsulent van het Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation. Zij voeren tevens een loopbaangesprek en beoordelen de aanmelding om vervolgens gezamenlijk met de deelnemer een scholingsplan op te stellen”. Meer specifieke informatie hierover via www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl Ook kan via deze website een scholingscheque worden aangevraagd.

Het Twents Fonds voor Vakmanschap is mogelijk door financiering van vanuit de Agenda voor Twente, het investeringsprogramma (2018-2022) waarin ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden de krachten bundelen voor een technologische, innovatieve en sterke regio. En ook de provincie Overijssel, het Rijk en het bedrijfsleven dragen financieel bij aan het fonds.

Eerste innovatietafel Techniek als motor

By | Nieuws

Vertegenwoordigers van de 4 O’s kwamen op 3 oktober jl. op initiatief van Agenda voor Twente bijeen voor de eerste innovatietafel Techniek als motor. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar en de (projecten) van Agenda voor Twente.

De bijeenkomst startte met een toelichting van Dirk Bekke (lector Hogeschool Saxion) over de invulling van Smart Industry binnen zijn lectoraat Mechatronica. Een belangrijke observatie was dat het voor het gemiddelde MKB bedrijf moeilijk te vertalen is wat de gevolgen zijn voor het bedrijf van Smart Industry. “Hoe implementeer je dit in je bedrijf en hoe krijg ik mijn huidige personeel mee”? Dirk Bekke benadrukte het belang van het meekrijgen van de mensen.

Na presentaties van twee projecten (Smart Region en Smart View) uit het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor Twente, discussieerden de aanwezigen over de gedeelde ambities en het doel van de tafel.

Robert de Groot maakte een prachtig visueel verslag van de bijeenkomst.

Twente belangrijker voor Nederlandse economie

By | Nieuws

Twente Index 2018: vinden van voldoende geschikt personeel is grootste uitdaging

De Twentse economie blijft op volle toeren draaien. Bedrijven en instellingen in Twente doen het vrijwel op alle aspecten beter dan de Nederlandse economie. Twente ontwikkelt zich dan ook steeds meer als één van de motoren van de Nederlandse economie. De werkgelegenheid is sterk toegenomen. In Twente werken nu meer dan 300.000 personen. Logisch gevolg is een flinke daling van de werkloosheid, van 19.000 naar 12.500. Het werkloosheidspercentage bedraagt 3,9%, nog slechts een tiende boven het landelijk percentage. Het aantal ww-rechten daalt sterk. Een teken dat de economische groei nu ook meer kwetsbare groepen bereikt, blijkt uit het feit dat het aantal mensen in de bijstand daalt.
De komende jaren heeft onze Twentse economie nog steeds behoefte aan veel arbeidskrachten, niet alleen voor de toenemende vraag naar werk door de hoogconjunctuur, maar ook voor de vervanging van werknemers die met pensioen gaan. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met theoretische opleidingen, maar ook – in aantallen zelfs meer – mensen met praktische opleidingen.

Grootste opgave vinden van voldoende geschikte arbeidskrachten
“Voldoende geschikte mensen vinden. Dat is de grootste uitdaging voor de komende jaren”, zegt Regina Nieuwmeijer, lid van de Twente Board.  “Stoere werklustige jongeren uit de Twentse dorpen zijn echt op. Als werkgever dien je creatief te zijn bij de invulling van vacatures en je meer op andere groepen te richten. Kijk daarbij niet alleen naar de groep werkzoekenden, maar ook naar het zogenaamde onbenut arbeidspotentieel.” Dat zijn bijna 30.000 Twentenaren die overwegen (weer) te gaan werken. “Een interessante maar ook vergeten groep! Wie verleidt deze mensen om daadwerkelijk te gaan werken? Hier ligt een taak voor werkgevers en regionale organisaties. Als lid van de Twente Board wil ik daarbij graag helpen.”
De Twente Index geeft cijfers en trends over economische thema’s en is samengesteld door Kennispunt Twente in opdracht van de Twente Board. Dit jaar is ook een Duitstalige versie van de Twente Index verschenen en bestaat de mogelijk om Twente met omliggende, inclusief Duitse regio’s, te vergelijken.

 

Opgesteld in de basis van de Agenda voor Twente

By | Nieuws

Kent u de organisaties die het fundament onder de Agenda voor Twente vormen? De afgelopen jaren werkten onder andere Novel-T, Twente Branding en TechniekPact Twente aan het versterken van onze regionale economie. Samen met Pioneering, WTC Twente, Human Capital Agenda en Techwise Twente vormen ze de basisinfrastructuur van de Agenda voor Twente. Lees hoe deze organisaties de regio een impuls geven.

Rijk reserveert 30 miljoen voor Regiodeal met Twente

By | Nieuws

Regio Twente en Twente Board zijn verheugd over het besluit van het kabinet om 30 miljoen euro uit te trekken voor een Regiodeal met Twente. Twente krijgt het geld voor de aanpak van verschillende opgaven: uitbouwen van de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Doordat de samenwerkende partners in Twente als cofinanciering minstens eenzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio in staat haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) coördineert de afspraken met de regio’s en heeft vandaag samen met Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken het nieuws in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

“Een geweldige impuls voor Twente”, zegt Geert Braaksma als voorzitter van de Twente Board. “Wij als samenwerkende partijen vanuit overheid, ondernemers en kennisinstellingen, kijken ernaar uit om de deal samen met het Rijk uit te werken. Ondanks dat de Regio Envelop zwaar is overtekend hebben wij de urgentie van ons aanbod goed en gezamenlijk voor het voetlicht gebracht. Met de Agenda voor Twente hebben we ons huiswerk op orde. Deze heeft als basis gediend voor het maken van uiteindelijke keuzes. We gaan er nu met elkaar de schouders onder zetten om er een succes van te maken met als resultaat een toekomstbestendige regio”.

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ heeft het kabinet Rutte III de  ambitie opgenomen om regionale opgaven aan te pakken samen met andere overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daarvoor is in de periode 2018-2022 een budget van 950 miljoen euro uitgetrokken (‘de Regio Envelop’). Tot 1 september konden aanvragen worden ingediend voor de eerste tranche van in totaal 200 miljoen euro Rijkscofinanciering.

Van nationaal belang

De samenwerkingspartners in Twente hebben eind augustus een voorstel ingediend voor het sluiten van de Regiodeal met het kabinet. De voordelen van deze deal landen in de hele regio, maar ook daarbuiten en versterken daarmee de economie van Nederland als geheel. Samen met het Rijk kan Twente nu een impuls geven aan de transitie naar een slimme maakindustrie 4.0, het aantrekken, vasthouden en opleiden van talent, de verdere ontwikkeling van de Twentse topwerklocaties en de transitie naar een circulaire economie. De meervoudige opgaven en voorgestelde aanpak in Twente sluiten goed aan bij de doelen die het Rijk met de regiodeals beoogt.

Duurzaam partnerschap

Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen: “We zijn blij dat het Rijk samen met Twente en de provincie Overijssel de opgaven wil oppakken. Zo zijn we in staat om meer slagkracht te ontwikkelen. Dit is een bevestiging dat het Rijk Twente ziet als een krachtige motor voor de Nederlandse economie en een belangrijke poort naar Duitsland, waar in talent, techniek, duurzaamheid en de verbinding tussen stad en platteland geïnvesteerd moet worden. Goed nieuws voor alle 628.000 inwoners van Twente. Samen met het Rijk zetten we graag de volgende stap. Mijn dank gaat uit naar al die mensen die keihard hebben gewerkt om dit gedaan te krijgen. Een groot succes voor ons samen in Twente”.

Hoe verder

De Regiodeal wordt in de periode tot voorjaar 2019 gezamenlijk uitgewerkt met de samenwerkende partijen uit de regio, het Ministerie van LNV en de betrokken vakdepartementen. Onder regio’s was de animo groot om voor de regiodeals in aanmerking te komen. Bij het Rijk zijn 88 voorstellen ingediend, voor een totaalbedrag van ruim 1.3 miljard euro. In totaal zijn 12 voorstellen gehonoreerd om verder uit te werken tot regiodeals.