All Posts By

Chantal Pegge

Vierde tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Wat zijn de kansen voor MKB bedrijven in de circulaire economie? En hoe werkt deze transitie voor hen en wat hebben ze nodig om een stap verder te komen? Deze vragen stonden centraal tijdens de vierde tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid op 12 september jl. bij Bruins & Kwast Biomass Management in Goor. De bedrijven VITA Plastics, Hodes Huisvesting en WA Verlichting gaven inspirerende pitches en ook onze vaste deelnemers ReintenInfra, Roelofs en Gebr. Van der Geest gaven mooie aanvullingen. Deze zorgden voor inhoudelijke discussies tussen de 22 aanwezige smaakmakers. Read More

Van afval naar fashion en interieur

By | Nieuws

Wethouder Jurgen van Houdt (Circulaire Economie) van de gemeente Enschede heeft het ‘circulaire estafettestokje’ overhandigd aan Annemieke Koster van Enschede Textielstad. Dit gebeurde op een bijeenkomst met partijen uit de politiek, afval- en textielsector op woensdag 4 september. Het estafettestokje is een initiatief van de provincie Overijssel, bedoeld om bedrijven, organisaties en inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met de circulaire economie. Read More

Regio Deal Twente vanaf vandaag uit de startblokken

By | Nieuws

Rijk, regionale partners en provincie hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Twente! De komende drie jaar komt €150 miljoen beschikbaar voor versterking van de Twentse economie. Daarvan komt €120 miljoen uit de regio zelf, van provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het kabinet trekt in totaal €30 miljoen uit om de sociaaleconomische structuur en brede welvaart in Twente te versterken.

In november maakte minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bekend dat het Rijk €30 miljoen wil steken in Twentse projecten. Dat geld komt uit de pot die het kabinet beschikbaar heeft voor de aanpak van regionale knelpunten. Sinds deze toezegging hebben Rijk, provincie en regio samen gewerkt aan de uitwerking van de Regio Deal in een concreet programma voor de regio. Zij hebben nu een akkoord bereikt over hoe het geld wordt uitgegeven.

Knelpunten aanpakken, kansen benutten
Geert Braaksma, voorzitter Twente Board: “Met de Regio Deal gaan het Rijk, provincie Overijssel en Twente een uniek langjarig partnerschap aan. In Twente kunnen we veel, maar het Rijk is een essentiële partner. Niet alleen vanwege de financiële ondersteuning maar ook om onderwerpen landelijk en internationaal te agenderen en om belemmerende wet- en regelgeving in kaart te brengen en op te lossen”. De Regio Deal is grootschalig en veelomvattend. Na de aankondiging van het Rijk eind vorig jaar broeit en bruist het achter de schermen. Braaksma: “De winst van de deal is, los van het geld, vooral dat we als regio nu goede plannen hebben die kunnen rekenen op breed draagvlak. Ondernemers zijn vooral blij met het aanvalsplan voor de arbeidsmarkt om mensen in Twente aan het werk te helpen en talent te boeien en te behouden voor Twente. Een initiatief zoals Talent IT helpt om het benodigd technisch talent op te leiden en aan de regio te binden”.

De Regio Deal Twente bestaat uit vier actielijnen gericht op versterking van de technologische kracht van Twente, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een circulaire economie. Met het investeringsprogramma zetten Rijk en regio in op kansrijke, regionale projecten die inspelen op maatschappelijke uitdagingen. De Regio Deal kan gezien worden als de versneller van de Agenda voor Twente en werkt langs dezelfde actielijnen.

Met het geld uit de Regio Deal kan de regio de arbeidsmarktkrapte verminderen, stevige kennisinvesteringen doen en werken aan het verduurzamen van de regio. Ook draagt de Deal bij aan het realiseren van nieuwe technologie met maatschappelijke impact, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. Tot slot willen Rijk en regio met dit investeringsprogramma een stevige sprong maken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Voorzitter Regio Twente Onno van Veldhuizen daarover: “Met concrete initiatieven willen wij het grensoverschrijdend ondernemen, werken en innoveren bevorderen. Zo doen we wat kan om grensbelemmeringen weg te nemen. Dit biedt kansen voor ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Belangrijk want hier ligt nog een enorm onbenut arbeidspotentieel en het draagt bij aan de bereikbaarheid van banen.”

De regio zal er de komende jaren veel van merken, verwacht Eddy van Hijum gedeputeerde Economie van provincie Overijssel. “De erkenning die regio Twente krijgt van het Rijk is een fantastisch resultaat van de inspanningen van alle partijen in Twente en de provincie Overijssel. Het is een belangrijke impuls voor de economie en het aantrekken en behouden van talent. Meer dan tachtig partijen van binnen en buiten de regio werken samen aan projecten en pilots om Twente sterker en welvarender te maken, nu en in de toekomst.”

Mijlpaal
Onno van Veldhuizen ziet dit als een fantastische mijlpaal. “Heel de regio heeft de schouders eronder gezet om deze Deal mogelijk te maken. Vorig jaar augustus is het voorstel aan het kabinet aangeboden, in november is de aanvraag goedgekeurd en nu komt ook daadwerkelijk het geld en kunnen we aan de slag met de uitvoering. Belangrijk voor Twente, voor de rest van Nederland en voor de grensregio.”

Cofinanciering
Naast het Rijk, dat €30 miljoen voor de Regio Deal Twente uittrekt, stelt provincie Overijssel €20 miljoen beschikbaar en dragen de veertien Twentse gemeenten gezamenlijk €10 miljoen bij. Op projectniveau investeren bedrijven en kennisinstellingen volop mee.

Ondertekening
Na het zomerreces vindt de officiële ondertekening plaats. De Regio Deal Twente wordt ondertekend door alle bij de Regio Deal betrokken ministeries, provincie Overijssel, Regio Twente, ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Daarnaast zijn bij de uitvoering van de Regio Deal Twente vele maatschappelijke organisaties, ondernemersorganisaties en bedrijven betrokken.

De volledige deal kunt u online bekijken.

Edwin Kamp: ‘Twents Fonds voor Vakmanschap geeft toekomstperspectief’

By | Aan tafel met, Nieuws

Mijn vertrouwen is groter, ik ben supertrots en ik heb meer kansen op een leuke baan”, somt Edwin Kamp op. Dit zijn reacties van de eerste Twentenaren die een scholingscheque ontvingen. “Dat is precies waarvoor we Twents Fonds voor Vakmanschap opzetten. Het versterkt de arbeidsmarktpositie van inwoners van Twente.”

Ruim honderd mensen uit veertien Twentse gemeenten ontvingen sinds de start in januari een bijdrage uit het scholingsfonds. “Van een eendaagse cursus bij de LOI tot een complete opleiding bij het ROC”, vertelt de manager van het fonds over de inzet van de scholingscheques. “Zoals Ida die dankzij het fonds haar droom najaagt en straks op de vrachtwagen rijdt. Of Tessa die met extra bijscholing weer de zorg in kan.” Read More

Lancering Novel-T SMART

By | Nieuws

De plek waar innovatieve bedrijven en slimme studenten elkaar uitdagen én verrijken

SMART, de nieuwe versie van de Science Shop Twente, is de schakel tussen het regionale bedrijfsleven en studenten en de kennisinstellingen om innovaties te versnellen. Het afgelopen jaar verbond Novel-T circa 150 mkb-ers en studenten. Doel van de transformatie naar SMART is om nog meer lokale bedrijven met een innovatievraag gericht te koppelen aan studenten en kennis bij Universiteit Twente en Hogeschool Saxion. Het team binnen Novel-T helpt bedrijven met het verscherpen van hun innovatievraag en het omzetten van deze vraag in een concrete en afgebakende opdracht voor een student. Deze opdracht kan uitgevoerd worden in verschillende vormen, zoals een studiegerelateerd project, een bijbaan of in de vorm van een challenge. Read More

Terugblik D’RAN festival: schouders eronder, ertegenaan!

By | Nieuws

Op 17 en 18 mei was de Agenda voor Twente bij het D’RAN festival in Enschede. Een leuk en veelzijdig festival, met workshops, interactieve lezingen en prikkelende gesprekken over maatschappelijke onderwerpen. Het is dé plek waar je de anderen ontmoet om samen over belangrijke dingen van het leven te praten. De democratie is van ons allemaal en samen maken we onze regio.

Met de Agenda voor Twente waren we vertegenwoordigd met een stand en een photobooth. Dit trok de aandacht en was een leuke aanleiding om tot een gesprek te komen. “Techniek, oh dat is niets voor mij. Ik wil liever iets in de zorg doen.” Toch komt daar ook techniek bij kijken. Denk aan elektronische dossiers, tilliften, zorgrobots. “Inderdaad, daar heb ik nooit zo bij stil gestaan.”, was vervolgens de reactie.

Op D’RAN gaat de Agenda voor Twente leven door de projecten. We hebben een mooie connectie gemaakt door samen met Twents Fonds voor Vakmanschap op het D’RAN-festival te staan. Hier hebben we inspirerende en waardevolle gesprekken gevoerd waarbij we de burger hebben betrokken in onze activiteiten. Verschillende mensen gaven aan dat ze nadenken over een andere baan, maar niet weten hoe ze dit moeten oplossen. Hier konden we gelijk de verbinding naar Twents Fonds voor Vakmanschap maken.

De Agenda is voor iedereen en samen versterken we het mooie Twente!