All Posts By

Chantal Pegge

Samenwerking bekrachtigd: “Samen aan de slag met verwaarding mest en gezondere bodem”

By | Nieuws

Op 24 april 2019 ondertekenden de partners van Mineral Valley Twente de samenwerkings-overeenkomst. Met een meerjarenprogramma, de eerste proeftuinen die al zijn gestart én voldoende financiering kan Mineral Valley Twente de komende jaren vanuit de praktijk de juiste partners met elkaar verbinden om de bodemgezondheid te verbeteren en de mineralenkringloop te sluiten. Met deze partners komt alles samen: praktijk, regelgeving, onderzoek én onderwijs. Read More

Pioneering, hoeksteen in het netwerk

By | Nieuws

Twente is een topregio om in te wonen en te werken. De snel veranderde samenleving stelt de regio voor uiteenlopende maatschappelijke, technische en economische uitdagingen. Die vragen om passende oplossingen. Met de Agenda voor Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Agenda is een investeringsprogramma (2018-2022) op initiatief van de veertien Twentse gemeente ontwikkeld, in nauwe samenwerking met Twente Board en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis- en onderwijsinstelling en van de samenwerkende overheden, waaronder de provincie Overijssel. Pioneering, is een van de partners in de zogenaamde basisinfrastructuur waarmee regionale samenwerking wordt aangejaagd, een hoeksteen in een netwerk. Read More

Talent IT van start

By | Nieuws

Twintig studenten en ruim twintig organisaties staan in de startblokken voor TalentIT. Dit is een samenwerking van verschillende organisaties en de Provincie Overijssel om talentvolle studenten te behouden voor Overijssel. Read More

Martha van Abbema: “Tafel zorgt voor onverwachte samenwerkingen”

By | Aan tafel met

Ze was verrast door de uitkomst van haar eerste tafelbijeenkomst. “Van schildersbedrijf en afvalverwerker tot onderwijs en wegenbouw. We zaten aan tafel met mensen uit totaal verschillende sectoren die elkaar nog niet kenden”, illustreert voorzitter Martha van Abbema. “Juist die mix zorgde voor onverwachte invalshoeken en goede ideeën voor circulaire economie en duurzaamheid.”

Read More

Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

By | Nieuws

Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. In het bijzonder gaat het om de Twentse bijdrage aan de grootschalige opwek van hernieuwbare energie op land (elektriciteit) en de verduurzaming van de gebouwde omgeving (de warmtetransitie). In de ‘concept Startnota’, die op 17 april 2019 door de gezamenlijke bestuurders is vastgesteld, is het proces en de wijze van samenwerking beschreven. De ‘concept Startnota’ wordt definitief gemaakt na vaststelling van het Nationaal Klimaatakkoord. Read More

Opening loket voor gezonde bodem: “Twence levert Keurcompost aan landbouw via Mineral Valley Twente”

By | Nieuws

Twence is de grootste leverancier van Keurcompost in Overijssel. Deze Keurcompost is gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Via het loket van Mineral Valley Twente kunnen agrarisch ondernemers gratis Keurcompost laten afleveren op een locatie naar keuze. De compost werkt als bodemverbeteraar van de landbouwgrond in Twente. We richten ons daarbij vooral op de landbouwgebieden bij de huidige en toekomstige waterwingebieden in Twente, zoals Hammerflier, Manderveen, Hooge Hexel, Wierden, Holten en Herikerberg. Ondernemers die betrokken zijn bij het project Boeren voor Drinkwater, zijn daarom als eerste benaderd om de Keurcompost aan te vragen, maar ook andere agrarisch ondernemers in Twente kunnen gratis keurcompost laten leveren. Read More

Pluim voor varkenshouders: “Varkensmest voor gezonde bodem”

By | Nieuws

Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en vijf agrarische ondernemers. Een pluim voor de varkenshouders. Zij voerden het afgelopen jaar een proeftuin uit onder begeleiding van Wageningen University & Research (WUR). De komende jaren willen ze de proeftuin voortzetten. Doel van de proeven? Aantonen dat varkensmest een hoogwaardig product is en kunstmest kan vervangen. Read More

Startschot gegeven voor uitwerking Regio Deal Twente

By | Nieuws

Donderdag 14 februari was er een startgesprek over de Regio Deal Twente in Den Haag. Tijdens dit gesprek hebben Regio Twente, provincie Overijssel en de Twente Board samen met het Rijk het startdocument vastgesteld. Daarin staan de kaders voor de Regio Deal. De basis is het voorstel met 11 projecten dat Twente op 31 augustus 2018 bij het Rijk heeft ingediend. In de komende maanden werken de partners de Deal inhoudelijk verder uit, zodat deze voor de zomer kan worden ondertekend.

Read More

Twente Milieu was decor voor tweede tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Op 7 februari 2019 is de tweede tafel georganiseerd bij Twente Milieu. Twente Milieu is in Twente een belangrijke speler voor de circulaire economie. Het kantoorpand in Hengelo is duurzaam gebouwd met slimme aanpassingen voor bijvoorbeeld de zoutloods en de stalling van de vuilniswagen is volledige overdekt met zonnepanelen. Twente Milieu is recent een samenwerking gestart met de Nationale Denktank om naar vernieuwende oplossingen te zoeken. Twente Milieu is actief aan de slag met het onderdeel WerkCE; meer info via http://www.ndt18.nl. Read More

Aleid Diepeveen: ‘Agenda brengt initiatieven samen en versterkt ze’

By | Aan tafel met

“Het is niet de vraag of we het kunnen”, stelt programmaleider Aleid Diepeveen over de maatschappelijk en economische uitdagingen in onze regio. “Alle bouwstenen hebben we in huis. Met de Agenda voor Twente brengen we deze bouwstenen bij elkaar.”

“Mineral Valley Twente, House of Skills Logistiek, Talent IT Twente en het Twents Fonds voor Vakmanschap”, somt Diepeveen op. Deze vier initiatieven zijn in 2018 met financiële steun van de agenda gestart. “Stuk voor stuk projecten die dankzij de overkoepelende aanpak bijdragen een sterke toekomst voor onze regio.”

Voor heel Twente
“House of Skills Logistiek vind ik een goed voorbeeld van een project dat bijdraagt aan de hele regio”, vertelt Diepeveen. Hierin werken vervoerders, ROC en Werkplein samen om medewerkers te werven voor een baan in de logistiek. “Het project richt zich op de gouden handjes die nu geen werk hebben en niet bekend zijn met hun kansen in de logistiek”, legt Diepeveen uit. “Inwoners van onze regio kunnen met de juiste training direct aan de slag in deze groeiende sector.”

Initiatieven aan elkaar koppelen
“De Agenda levert niet alleen financiële bijdragen aan projecten”, benadrukt Diepeveen. “De Agenda is er ook om te verbinden, versnellen, denkkracht te creëren en te adviseren.” Als programmaleider zorgt Diepeveen dat mensen aanhaken op de inhoud van de vier actielijnen . “Elke actielijn heeft ook een eigen tafel. Zo’n tafel is een platform van ondernemers, onderzoekers en medewerkers van overheid en onderwijs.” Deze professionals brengen de behoeften binnen de actielijn in beeld. Ze bekijken hoe een nieuw initiatief bijdraagt aan de doelen van de Agenda en welke ondersteuning nodig is. Elke tafel heeft een tafelvoorzitter en komt een paar keer per jaar bijeen. “We willen vooral niet opnieuw doen wat er al is, maar zorgen voor goede samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en overheid. Als programmaleider zorg ik voor de verbinding tussen initiatieven en partners.”

Slimme oplossingen voor onze regio
Maar liefst 144 oriënterende gesprekken met initiatiefnemers staan er al op de teller van de Agenda. Topfit Zorg is een van die initiateven. “Hoe pas je technologie slim toe in de zorg? Dat is de vraag die hier centraal staat”, licht Diepeveen toe. “Waar kunnen robots ons helpen de zorg effectiever of efficiënter te maken?” In het Techmed Centre bij Universiteit Twente zoeken wetenschappers en studenten samen met overheid, zorgverleners en bijvoorbeeld verzekeraars naar slimme oplossingen. Bij het Citizenlab betrekken ze vervolgens gebruikers in de ontwikkelingen. “Topfit Zorg vind ik een mooi voorbeeld van een samenwerking die onze stad-platteland regio veel brengt en tegelijk interessant is voor de rest van ons land en zelfs daarbuiten.”

Regiodeal geeft extra stimulans en regelruimte
Op dit moment werkt de programmaleider mee aan de uitwerking van de regiodeal . In de regiodeal zijn elf projecten opgenomen die naadloos passen binnen de vier actielijnen van de Agenda. “De 30 miljoen van het Rijk geeft extra versnelling aan de Agenda en is een duidelijke erkenning. Het zorgt ook voor extra regelruimte, bijvoorbeeld voor het project Mineral Valley Twente rond vruchtbare bodem en verwaarding van mest. En het Rijk kijkt graag mee hoe wij projecten samen uitvoeren en wat ze opleveren. Mooie aandacht voor Twente en onze oplossingen.”

Wilt u weten of Agenda voor Twente iets voor uw project kan betekenen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@agendavoortwente.nl. Of neem rechtstreeks contact op met de programmaleider Aleid Diepeveen.