Category

Nieuws

Eerste innovatietafel Techniek als motor

By | Nieuws

Vertegenwoordigers van de 4 O’s kwamen op 3 oktober jl. op initiatief van Agenda voor Twente bijeen voor de eerste innovatietafel Techniek als motor. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar en de (projecten) van Agenda voor Twente.

De bijeenkomst startte met een toelichting van Dirk Bekke (lector Hogeschool Saxion) over de invulling van Smart Industry binnen zijn lectoraat Mechatronica. Een belangrijke observatie was dat het voor het gemiddelde MKB bedrijf moeilijk te vertalen is wat de gevolgen zijn voor het bedrijf van Smart Industry. “Hoe implementeer je dit in je bedrijf en hoe krijg ik mijn huidige personeel mee”? Dirk Bekke benadrukte het belang van het meekrijgen van de mensen.

Na presentaties van twee projecten (Smart Region en Smart View) uit het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor Twente, discussieerden de aanwezigen over de gedeelde ambities en het doel van de tafel.

Robert de Groot maakte een prachtig visueel verslag van de bijeenkomst.

Twente belangrijker voor Nederlandse economie

By | Nieuws

Twente Index 2018: vinden van voldoende geschikt personeel is grootste uitdaging

De Twentse economie blijft op volle toeren draaien. Bedrijven en instellingen in Twente doen het vrijwel op alle aspecten beter dan de Nederlandse economie. Twente ontwikkelt zich dan ook steeds meer als één van de motoren van de Nederlandse economie. De werkgelegenheid is sterk toegenomen. In Twente werken nu meer dan 300.000 personen. Logisch gevolg is een flinke daling van de werkloosheid, van 19.000 naar 12.500. Het werkloosheidspercentage bedraagt 3,9%, nog slechts een tiende boven het landelijk percentage. Het aantal ww-rechten daalt sterk. Een teken dat de economische groei nu ook meer kwetsbare groepen bereikt, blijkt uit het feit dat het aantal mensen in de bijstand daalt.
De komende jaren heeft onze Twentse economie nog steeds behoefte aan veel arbeidskrachten, niet alleen voor de toenemende vraag naar werk door de hoogconjunctuur, maar ook voor de vervanging van werknemers die met pensioen gaan. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met theoretische opleidingen, maar ook – in aantallen zelfs meer – mensen met praktische opleidingen.

Grootste opgave vinden van voldoende geschikte arbeidskrachten
“Voldoende geschikte mensen vinden. Dat is de grootste uitdaging voor de komende jaren”, zegt Regina Nieuwmeijer, lid van de Twente Board.  “Stoere werklustige jongeren uit de Twentse dorpen zijn echt op. Als werkgever dien je creatief te zijn bij de invulling van vacatures en je meer op andere groepen te richten. Kijk daarbij niet alleen naar de groep werkzoekenden, maar ook naar het zogenaamde onbenut arbeidspotentieel.” Dat zijn bijna 30.000 Twentenaren die overwegen (weer) te gaan werken. “Een interessante maar ook vergeten groep! Wie verleidt deze mensen om daadwerkelijk te gaan werken? Hier ligt een taak voor werkgevers en regionale organisaties. Als lid van de Twente Board wil ik daarbij graag helpen.”
De Twente Index geeft cijfers en trends over economische thema’s en is samengesteld door Kennispunt Twente in opdracht van de Twente Board. Dit jaar is ook een Duitstalige versie van de Twente Index verschenen en bestaat de mogelijk om Twente met omliggende, inclusief Duitse regio’s, te vergelijken.

 

Opgesteld in de basis van de Agenda voor Twente

By | Nieuws

Kent u de organisaties die het fundament onder de Agenda voor Twente vormen? De afgelopen jaren werkten onder andere Novel-T, Twente Branding en TechniekPact Twente aan het versterken van onze regionale economie. Samen met Pioneering, WTC Twente, Human Capital Agenda, Vrijetijdseconomie en Techwise Twente vormen ze de basisinfrastructuur van de Agenda voor Twente. Lees hoe deze organisaties de regio een impuls geven.

Rijk reserveert 30 miljoen voor Regiodeal met Twente

By | Nieuws

Regio Twente en Twente Board zijn verheugd over het besluit van het kabinet om 30 miljoen euro uit te trekken voor een Regiodeal met Twente. Twente krijgt het geld voor de aanpak van verschillende opgaven: uitbouwen van de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Doordat de samenwerkende partners in Twente als cofinanciering minstens eenzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio in staat haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) coördineert de afspraken met de regio’s en heeft vandaag samen met Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken het nieuws in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

“Een geweldige impuls voor Twente”, zegt Geert Braaksma als voorzitter van de Twente Board. “Wij als samenwerkende partijen vanuit overheid, ondernemers en kennisinstellingen, kijken ernaar uit om de deal samen met het Rijk uit te werken. Ondanks dat de Regio Envelop zwaar is overtekend hebben wij de urgentie van ons aanbod goed en gezamenlijk voor het voetlicht gebracht. Met de Agenda voor Twente hebben we ons huiswerk op orde. Deze heeft als basis gediend voor het maken van uiteindelijke keuzes. We gaan er nu met elkaar de schouders onder zetten om er een succes van te maken met als resultaat een toekomstbestendige regio”.

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ heeft het kabinet Rutte III de  ambitie opgenomen om regionale opgaven aan te pakken samen met andere overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daarvoor is in de periode 2018-2022 een budget van 950 miljoen euro uitgetrokken (‘de Regio Envelop’). Tot 1 september konden aanvragen worden ingediend voor de eerste tranche van in totaal 200 miljoen euro Rijkscofinanciering.

Van nationaal belang

De samenwerkingspartners in Twente hebben eind augustus een voorstel ingediend voor het sluiten van de Regiodeal met het kabinet. De voordelen van deze deal landen in de hele regio, maar ook daarbuiten en versterken daarmee de economie van Nederland als geheel. Samen met het Rijk kan Twente nu een impuls geven aan de transitie naar een slimme maakindustrie 4.0, het aantrekken, vasthouden en opleiden van talent, de verdere ontwikkeling van de Twentse topwerklocaties en de transitie naar een circulaire economie. De meervoudige opgaven en voorgestelde aanpak in Twente sluiten goed aan bij de doelen die het Rijk met de regiodeals beoogt.

Duurzaam partnerschap

Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen: “We zijn blij dat het Rijk samen met Twente en de provincie Overijssel de opgaven wil oppakken. Zo zijn we in staat om meer slagkracht te ontwikkelen. Dit is een bevestiging dat het Rijk Twente ziet als een krachtige motor voor de Nederlandse economie en een belangrijke poort naar Duitsland, waar in talent, techniek, duurzaamheid en de verbinding tussen stad en platteland geïnvesteerd moet worden. Goed nieuws voor alle 628.000 inwoners van Twente. Samen met het Rijk zetten we graag de volgende stap. Mijn dank gaat uit naar al die mensen die keihard hebben gewerkt om dit gedaan te krijgen. Een groot succes voor ons samen in Twente”.

Hoe verder

De Regiodeal wordt in de periode tot voorjaar 2019 gezamenlijk uitgewerkt met de samenwerkende partijen uit de regio, het Ministerie van LNV en de betrokken vakdepartementen. Onder regio’s was de animo groot om voor de regiodeals in aanmerking te komen. Bij het Rijk zijn 88 voorstellen ingediend, voor een totaalbedrag van ruim 1.3 miljard euro. In totaal zijn 12 voorstellen gehonoreerd om verder uit te werken tot regiodeals.

‘Maak er een doe-agenda van’

By | Nieuws

“Het borrelt in Twente van de ideeën om onze regio te versterken”, stelt John van der Vegt, voorzitter college van bestuur van ROC van Twente en voorzitter van de sturingscommissie van de Agenda voor Twente. “Met de Agenda helpen we kansrijke ideeën ontwikkelen en laten we de kracht van Twente zien.”

“Twente is een complete regio, met een stevige basis in de maakindustrie, breed onderwijs, goede ziekenhuizen en vernieuwend onderzoek”, omschrijft Van der Vegt. “Een gebied met innovatieve bedrijven en veel verborgen kampioenen, om met de woorden van hoogleraar en economisch geograaf Gert-Jan Hospers te spreken. En met een ongelooflijke doe-kracht”, vervolgt Van der Vegt. “Die moeten we bundelen om de sociaaleconomische ontwikkeling te versterken. Dat doen we samen met overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers in het investeringsprogramma Agenda voor Twente.”

Voor alle inwoners

De Agenda kent vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat en als vierde Circulaire economie & duurzaamheid. “We hebben in onze visie oog voor de hele regio, voor alle veertien gemeenten”, benadrukt Van der Vegt. “We moeten ons beseffen dat een ontwikkeling in de ene gemeente, bijvoorbeeld de uitbreiding van het XL Businesspark Almelo, ook positief is voor inwoners van omliggende gemeenten.” Dat geldt andersom ook voor initiatieven in het landelijk gebied. “Samen ontwikkelen we oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke, technische en economische uitdagingen in onze regio. Zo werkt het kennisnetwerk Mineral Valley Twente bijvoorbeeld aan duurzaam produceren.”

Bouwen op sterke basis

De afgelopen vier jaar is gebouwd aan een sterke infrastructuur met basisvoorzieningen. Met onder andere Novel-T, Pioneering, Twente Branding en Techniekpact stimuleren we ondernemerschap en talentontwikkeling, trekken nieuwe bedrijven aan en bouwen aan het merk Twente. Van der Vegt: “De samenwerking en afstemming tussen de vier O’s levert resultaat op. Dat Lithium Werks onze regio kiest bewijst dat.” Achter de schermen speelden verschillende partijen, samen met gemeente Enschede, een rol bij het aantrekken van het onderzoekscentrum.

Nieuwe initiatieven verder brengen

“We steunen vanuit de agenda grote en kleine initiatieven. Zo heeft een culturele instelling plannen om maakplaatsen te starten in bibliotheken. Jeugd en jongeren maken hier kennis met nieuwe maaktechnieken. Een mooie manier om ze enthousiast te krijgen voor techniek”, vertelt Van der Vegt. De innovatietafels van de Agenda voor Twente helpen initiatiefnemers om hun ideeën kansrijk te maken. Nieuwe projecten worden vervolgens voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Zij geven aan de sturingscommissie een advies over financiering.

Kansrijk en resultaatgericht

“Als voorzitter van de sturingscommissie beoordeel ik samen met de leden of een project past in de programmalijn”, vertelt Van der Vegt over zijn rol. “Wordt het eventuele geld nuttig besteed? Draagt het project voldoende bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio? Tenslotte moeten we de bijdrage kunnen verantwoorden en de meerwaarde laten zien aan gemeenten en inwoners.” Daarnaast treedt Van der Vegt op als ambassadeur en verbinder. “Niet alleen binnen het ROC, maar ook in andere netwerken breng ik de Agenda onder de aandacht.”

Regiodeal versterkt agenda

Van der Vegt pleit voor een doe-agenda. “Als we goed samenwerken kunnen we meer kracht ontwikkelen. Bedrijven aanhaken, onderwijs betrekken en gemeenten als launching customer. Daarmee maken we Twente sterker.” Ondertussen beseft hij dat we moeten knokken om als regio gekend te blijven in Den Haag. Uit de regiodeal verwacht Van der Vegt een bijdrage voor een aantal concrete projecten die passen binnen de vier actielijnen. “Het is afwachten of de regiodeal wordt toegekend. Het zou een mooi nieuwjaarscadeau zijn”, zegt hij lachend. “Stilzitten doen we ondertussen niet. In november beoordelen we de eerste projectaanvragen. Ik ben benieuwd welke ideeën het verschil gaan maken.”

Wilt u weten of Agenda voor Twente iets voor uw project kan betekenen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@agendavoortwente.nl. Of neem rechtstreeks contact op met betreffende contactpersonen.

Aftrap innovatietafel Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

De dag van de duurzaamheid: een mooi moment voor de eerste innovatietafel Circulaire economie & duurzaamheid. Vertegenwoordigers van de 4 O’s en smaakmakers op dit thema kwamen op 10 oktober op initiatief van de Agenda voor Twente bij elkaar om verbinding en nieuwe netwerken te maken, initiatieven te bundelen en launching customers te ontmoeten.

De bijeenkomst startte met presentaties van de drie projecten uit het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor Twente: Regionale Energie Strategie, Mineral Valley Twente en het grensoverschrijdend Fieldlab. Maurice Beijk prikkelde de zaal met zijn visie op circulaire economie en duurzaamheid. In zijn functie als Rentmeester 2050 bij ReintenInfra wil hij duurzaamheid dichter bij de mens brengen en bedrijven aansporen om duurzaamheid te zien als economische kans. Hij liet dat zien aan de hand van zijn eigen kleding, waarin gerecyclede stoffen zijn gebruikt en grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Maurice Beijk vertelde dat hij blij was met de verhalen van de projectleiders over wat al gedaan wordt in de Agenda voor Twente. Hij mist nog wel gevoel van urgentie. Zijn motto is: Groen moet je doen

De bijeenkomst eindigde met een gedachtewisseling over de gedeelde ambities en het doel van de tafel. Er werd een oproep gedaan om geen praatclub te worden, maar een plek waar ideeën snel van een eerste kiem tot concrete resultaten te leiden. Gewoon samen doen, dus. Met een nieuwe innovatietafel over circa 2 maanden wil de Agenda voor Twente hier een vervolg aan geven.

Robert de Groot maakte een prachtig visueel verslag van de bijeenkomst.

Terugblik Twents afvalsymposium: gemeenten op weg naar een Afvalloos Twente

By | Nieuws

Tijdens het Twents Afvalsymposium met de ondertitel: “Hoe gaan wij bewust om met grondstoffenschaarste” op 18 oktober jl. benadrukte regionaal bestuurlijk trekker  Afvalloos Twente Richard Kortenhoeven, dat de gemeenten op de goede weg zijn naar een Afvalloos Twente. De ruim 100 Twentse raadsleden, bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen op het gebied van afval, zagen dat het aantal kilo huishoudelijk afval is gedaald van nog 203 kilo in 2013 naar 132 in 2017. Dit is een daling van 71 kilo per inwoner  per jaar. Dit betekent een daling van 35% in drie jaar.

Gezamenlijke ambitie: een Afvalloos Twente!
De Twentse gemeenten hebben in 2013 een gezamenlijke ambitie uitgesproken om tot een Afvalloos Twente te komen in 2030, dat wil zeggen 50 kg huishoudelijk restafval of 90% afvalscheiding per inwoner per jaar. De weg daar naar toe is per gemeente verschillend, het einddoel is hetzelfde.

De groei naar een circulaire  economie
Uit  goed gescheiden afvalstromen kunnen waardevolle grondstoffen worden gehaald. Maar alleen goed scheiden is niet voldoende. We moeten ook verspilling tegengaan en zorgen dat er minder afval ontstaat. Zo groeien we uiteindelijk door naar een circulaire economie.

“Door deze inspirerende avond en een zaal vol enthousiaste deelnemers, ga ik vol vertrouwen de toekomstige uitdagingen aan op het gebied van circulaire economie”, aldus regionaal bestuurlijk trekker Afvalloos Twente Richard Kortenhoeven.

Is afval nog steeds afval?
Met deze vraag trapte Winnie Sorgdrager, voorzitter landelijke Taskforce Herijking Afvalstoffen het symposium af. Vervolgens benoemde ze dat de huidige afvalwet- en regelgeving een belemmering vormt voor circulaire economie en innovatie. Dit is het thema waar de landelijke Taskforce zich het komende half jaar op gaat richten. Rond de zomer levert de werkgroep een rapport op met aanbevelingen.

Circulaire textiel
“In Twente, met haar rijk textielverleden, zijn alle voorwaarden aanwezig voor het mechanisch en chemische recyclen van textiel”, aldus Ger Brinks en Anton Luiken van het textielnetwerk Texplus. Afgedankt en ingezameld katoen wordt dusdanig bewerkt, dat er een nieuwe en duurzamere vezel ontstaat waarmee weer nieuwe kleding wordt gemaakt.

Ook jij kunt het verschil maken!
Kreten als: “Afval is van ons allemaal” en “Ook jij kunt het verschil maken!” kwamen tijdens de avond voorbij. De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, sprak de aanwezigen toe via een vlog en gaf het belang aan van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Tevens heeft hij een campagne gelanceerd: Pick-up 10. Als iedereen tien stuks zwerfafval opruimt en dat registreert in de App, werken we samen aan een schone omgeving. Bij Twente Milieu kun je een deelcontainer aanvragen die je in je eigen wijk kunt plaatsen om spullen te delen, zoals boeken, kleding maar ook levensmiddelen. De Hengelose trashpacker Tijmen Sissing richt zich juist op zwerfafval in ‘backpacklanden’. Vol energie zegt hij: “Onderschat niet de kracht van het individu op de maatschappij”. Hij heeft plannen om een regionale trashpackactie in Twente op te zetten. Al deze initiatieven dragen bij aan een schoner leefomgeving, minder afval en meer bewustwording.

Twents Afvalsymposium

By | Nieuws

18 oktober vindt er in het Stadslab in Almelo het Twents Afvalsymposium plaats.

Een Twents symposium, voor raadsleden, bestuurders en beleidsadviseurs van betrokken partijen op afvalgebied.
Een informerende avond, waar alle ins-and-outs van het thema ‘grondstoffenschaarste’ en circulaire economie voorbij komen.

“Hoe gaan wij bewust om met grondstoffenschaarste”

Meer informatie over programma en inschrijven…

Uitnodiging werksessie circulaire economie

By | Nieuws

Maakt u al werk van circulaire economie en wilt u dit delen met andere ondernemers uit de maakindustrie en (potentiële) koplopers in de markt voor een gezamenlijke Regionale Transitieagenda Maakindustrie Overijssel? Neemt u dan deel aan één van de werksessies op 30 oktober in Goor en Ootmarsum. Door deel te nemen kunnen we de agenda ook beter aan laten sluiten op uw ambitie als ondernemer in de maakindustrie.

De Nationale Transitieagenda Maakindustrie (Circulaire Economie) is de uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. In dit akkoord gaat het om hoe we vóór 2030 de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie sneller tot stand kunnen brengen en soepeler laten verlopen. De twee strategische doelen daarbij zijn:

  • In 2050 is de maakindustrie nog steeds een belangrijke basis voor onze veerkrachtige economie.
  • In 2050 is de ecologische voetafdruk van Nederland verlaagd naar het niveau waarop we:
    één aarde gebruiken;
    de gemaakte afspraken van het Klimaatakkoord in Parijs nakomen.

De Provincie Overijssel is recent gestart met een praktische Regionale Transitieagenda voor de maakindustrie. Voor Twente sluit dat mooi aan bij de actielijn circulaire economie in Agenda voor Twente. De transitieagenda moet (samen met 6 andere agenda’s zoals bv. Bouw en Textiel) op 16 januari 2019 klaar zijn.

Wat gaan we doen?
1. Korte inleiding over de Regionale Transitieagenda, de Circulaire Economie (de elementen daarvan en de verschillende business modellen) & Smart Industry.

2. Interactieve dialoog/werksessie
* Wat wordt er allemaal al toegepast door bedrijven? Welke voorbeelden kent u?
* Welke succesvolle (deel)cases zijn er al?
* Welke kansen liggen er? Wat zijn de ambities van u als ondernemer? Wat wilt u bereiken?
* Welke diensten of middelen heeft u daarvoor nodig?
* Waar loopt u tegenaan?

Datum & tijd
Goor: 30 oktober, 08.00 – 10.30 uur
Ootmarsum: 30 oktober, 15.30 – 17.30 uur

Locatie
Goor: Bruins & Kwast – Mossendamsdwarsweg 1, 7472 DB Goor
Ootmarsum: Bruns & Broekhuis – De Mors 65, 7631 BA Ootmarsum

Aanmelden
Per mail: info@agendavoortwente.nl

Organisatie
De workshop(s) worden georganiseerd door de Provincie Overijssel, Oost NL en Agenda voor Twente in samenwerking met Green Business Twente en Stichting Industriële Kring Twente.

‘Water en het klimaat’ staan centraal tijdens de 7e editie van de uitvinderswedstrijd voor Twentse basisscholen

By | Nieuws

Tijdens de open dag van Technology Base op zondag 16 september om 12.30 uur lanceerden bestuursvoorzitter Anka Mulder (Hogeschool Saxion) en bestuurslid Nettie Aarnink (Waterschap Vechtstromen) in aanwezigheid van gedeputeerde Eddy van Hijum de RED Engineers Challenge 2019.

Techniekonderwijs staat hoog op de agenda in ondernemend hightech Twente. Het aantal techniekstudenten in Twente groeit jaar op jaar. Tegelijkertijd zijn nog veel meer techniektalenten nodig voor het Twentse bedrijfsleven. Jaarlijks organiseren Hogeschool Saxion en Universiteit Twente – ondersteund door Techniekpact Twente – de RED Engineers Challenge, de uitvinders- en ontwerpwedstrijd voor in techniek geïnteresseerde Twentse kinderen in groep 6 en 7.

Onder de noemer ‘Water en het klimaat’ daagt Waterschap Vechtstromen alle uitvindertjes, ontwerpers en techkids op de 250 basisscholen in Twente uit om creatieve oplossingen te bedenken voor de toenemende waterproblemen in de wereld door klimaatverandering: extreme hoosbuien, overstromingen, maar ook meer perioden van droogte zoals we die afgelopen zomer hadden in Nederland. Het waterschap kan deze problemen niet alleen oplossen. Bedrijven, boeren, gemeenten, burgers, leraren en kinderen zullen moeten helpen. Allemaal zijn ze op zoek naar nieuwe oplossingen en slimme innovaties om de waterproblemen op te lossen. En niet alleen in Nederland; dit speelt over de hele wereld. Water en klimaatverandering is niet voor niks een belangrijk onderdeel van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

‘Earth is calling … Twente’
De wereld vraagt om oplossingen voor een duurzamer beheer van de Aarde. Doel van de RED Engineers Challenge is om meer en meer kinderen te interesseren voor en laten leren over wetenschap en technologie in een maatschappelijke context. In Twente komt die collectieve context reeds tot uitdrukking in het thema: ‘Earth is calling … Twente’. Door nadrukkelijk een koppeling te maken met urgente ecologische, economische en sociale wateruitdagingen waar de wereld en Twente voor staan, kunnen nieuwe, duurzame oplossingen voor een betere toekomst worden gevonden bij hen die de toekomst hebben: de Twentse ‘techniek-nerds in de dop’, allemaal van Generatie Z.

Verbeter de wereld, kies voor techniek
Techniekonderwijs in Twente staat hoog op de agenda. In 2015/2016 was het aandeel Twentse studenten dat een techniekopleiding in Twente of de rest van Nederland volgt reeds 35,5%. De ambitie van Twente is dat dit aandeel Twentse studenten stijgt van 30% in 2016 naar – het beoogde landelijke gemiddelde van – 40% in 2020, of hoger. De streefwaarde van 35% voor het jaar 2018/2019 had de hightech-regio Twente al bereikt in het jaar 2015/2016. Op de vacaturebank van Twente.com is momenteel het aantal openstaande ‘techniek’-vacatures met ruim 480 en ‘ICT’-vacatures met ruim 320 onverminderd hoog. Hoe meer Twentse kinderen – jongens én meisjes – worden geïnspireerd voor hun vervolgopleiding en toekomstige werk in (water)techniek en ICT, des te beter kan in Twente worden voorzien in de grote vraag naar technisch opgeleide collega’s. UT, Saxion en RoC bieden een breed totaalpallet aan technische studies.
De ontwerpwedstrijd RED Engineers Challenge 2019 wordt gesponsord door Waterschap Vechtstromen en ondersteund door Techniekpact Twente.