Category

Nieuws

Versneller voor doeners met ideeën: Grow Green

By | Nieuws
Heb je een goed idee waarmee je een bijdrage levert aan een circulaire economie? Dan is dit jouw kans! Grow Green zet Twentse doeners met wereldideeën in het zonnetje. Op de dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, vond de lancering van dit initiatief plaats. Samen met Twentse partners zoals Pioneering, Twentebranding en de Green Business Club Twente, dragen we ons steentje bij aan het verduurzamen van Twente.
Read More

Tafelbijeenkomst bereikbare werklocaties

By | Nieuws

Hoe maken we Twente aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen en voor toekomstige werknemers om hier te werken? In Twente zijn vier mooie toplocaties, maar de bereikbaarheid van deze locaties vraagt nog om verbetering. Op 14 oktober kwamen we daarom met een divers gezelschap bij elkaar om te bespreken hoe we dit op een innovatieve en duurzame manier kunnen optimaliseren en faciliteren. Read More

Masterclass “Almelo Stad van MBO en maakindustrie: Toen Nu en Straks”.

By | Nieuws

Op 24 september organiseerden we samen met Kennispunt, tijdens het Politiek beraad van Almelo, een workshop over het DNA van Almelo. Waar ligt van vroeger uit de kern van Almelo en hoe kunnen we dit in de toekomst goed inzetten om de (stuwende) bedrijvigheid in Almelo te stimuleren.
Na een inspirerende toelichting van Edwin van de Wiel (Kennispunt) werd er uiteen gegaan in groepen om met elkaar het gesprek hierover te voeren. Er was veel interactie en een waardevolle discussie over onder andere de regionale functie, de aard van de bedrijvigheid in Almelo en de dynamiek van de arbeidsmarkt. Read More

Terugblik radenbijeenkomst Vriezenveen

By | Nieuws

Innovatief en duurzaam ondernemerschap in Twente. Dat was het onderwerp van de Radenbijeenkomst in Vriezenveen op 19 september. Ruim 100 deelnemers hebben kennis gemaakt met onze verborgen kampioenen en de parels van het platteland ontdekt. Gastheer Raab Karcher opende zijn deuren. De avond werd geopend door burgemeester van der Kolk en gedeputeerde Tijs de Bree, waarna een inspirerende toespraak door Doekle Terpstra volgde over duurzaam ondernemen met expliciet aandacht voor de arbeidsmarkt en energiestrategie.

De groep ging vervolgens uiteen in meerdere expedities, waarbij ook aan passend duurzaam vervoer ook gedacht. Thema’s waaruit de aanwezigen konden kiezen waren Bouw, Energie, Circulariteit en Water. Deze werden allen toepasselijk door inspirerende partijen uiteengezet.

De avond werd afsloten door Martha van Abbema, voorzitter van de Tafel Circulaire economie & duurzaamheid en wethouder in de gastgemeente Twenterand. Al met al was het een geslaagde en inspirerende avond!

Vierde tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Wat zijn de kansen voor MKB bedrijven in de circulaire economie? En hoe werkt deze transitie voor hen en wat hebben ze nodig om een stap verder te komen? Deze vragen stonden centraal tijdens de vierde tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid op 12 september jl. bij Bruins & Kwast Biomass Management in Goor. De bedrijven VITA Plastics, Hodes Huisvesting en WA Verlichting gaven inspirerende pitches en ook onze vaste deelnemers ReintenInfra, Roelofs en Gebr. Van der Geest gaven mooie aanvullingen. Deze zorgden voor inhoudelijke discussies tussen de 22 aanwezige smaakmakers. Read More

Van afval naar fashion en interieur

By | Nieuws

Wethouder Jurgen van Houdt (Circulaire Economie) van de gemeente Enschede heeft het ‘circulaire estafettestokje’ overhandigd aan Annemieke Koster van Enschede Textielstad. Dit gebeurde op een bijeenkomst met partijen uit de politiek, afval- en textielsector op woensdag 4 september. Het estafettestokje is een initiatief van de provincie Overijssel, bedoeld om bedrijven, organisaties en inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met de circulaire economie. Read More

Regio Deal Twente vanaf vandaag uit de startblokken

By | Nieuws

Rijk, regionale partners en provincie hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Twente! De komende drie jaar komt €150 miljoen beschikbaar voor versterking van de Twentse economie. Daarvan komt €120 miljoen uit de regio zelf, van provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het kabinet trekt in totaal €30 miljoen uit om de sociaaleconomische structuur en brede welvaart in Twente te versterken.

In november maakte minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bekend dat het Rijk €30 miljoen wil steken in Twentse projecten. Dat geld komt uit de pot die het kabinet beschikbaar heeft voor de aanpak van regionale knelpunten. Sinds deze toezegging hebben Rijk, provincie en regio samen gewerkt aan de uitwerking van de Regio Deal in een concreet programma voor de regio. Zij hebben nu een akkoord bereikt over hoe het geld wordt uitgegeven.

Knelpunten aanpakken, kansen benutten
Geert Braaksma, voorzitter Twente Board: “Met de Regio Deal gaan het Rijk, provincie Overijssel en Twente een uniek langjarig partnerschap aan. In Twente kunnen we veel, maar het Rijk is een essentiële partner. Niet alleen vanwege de financiële ondersteuning maar ook om onderwerpen landelijk en internationaal te agenderen en om belemmerende wet- en regelgeving in kaart te brengen en op te lossen”. De Regio Deal is grootschalig en veelomvattend. Na de aankondiging van het Rijk eind vorig jaar broeit en bruist het achter de schermen. Braaksma: “De winst van de deal is, los van het geld, vooral dat we als regio nu goede plannen hebben die kunnen rekenen op breed draagvlak. Ondernemers zijn vooral blij met het aanvalsplan voor de arbeidsmarkt om mensen in Twente aan het werk te helpen en talent te boeien en te behouden voor Twente. Een initiatief zoals Talent IT helpt om het benodigd technisch talent op te leiden en aan de regio te binden”.

De Regio Deal Twente bestaat uit vier actielijnen gericht op versterking van de technologische kracht van Twente, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een circulaire economie. Met het investeringsprogramma zetten Rijk en regio in op kansrijke, regionale projecten die inspelen op maatschappelijke uitdagingen. De Regio Deal kan gezien worden als de versneller van de Agenda voor Twente en werkt langs dezelfde actielijnen.

Met het geld uit de Regio Deal kan de regio de arbeidsmarktkrapte verminderen, stevige kennisinvesteringen doen en werken aan het verduurzamen van de regio. Ook draagt de Deal bij aan het realiseren van nieuwe technologie met maatschappelijke impact, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. Tot slot willen Rijk en regio met dit investeringsprogramma een stevige sprong maken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Voorzitter Regio Twente Onno van Veldhuizen daarover: “Met concrete initiatieven willen wij het grensoverschrijdend ondernemen, werken en innoveren bevorderen. Zo doen we wat kan om grensbelemmeringen weg te nemen. Dit biedt kansen voor ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Belangrijk want hier ligt nog een enorm onbenut arbeidspotentieel en het draagt bij aan de bereikbaarheid van banen.”

De regio zal er de komende jaren veel van merken, verwacht Eddy van Hijum gedeputeerde Economie van provincie Overijssel. “De erkenning die regio Twente krijgt van het Rijk is een fantastisch resultaat van de inspanningen van alle partijen in Twente en de provincie Overijssel. Het is een belangrijke impuls voor de economie en het aantrekken en behouden van talent. Meer dan tachtig partijen van binnen en buiten de regio werken samen aan projecten en pilots om Twente sterker en welvarender te maken, nu en in de toekomst.”

Mijlpaal
Onno van Veldhuizen ziet dit als een fantastische mijlpaal. “Heel de regio heeft de schouders eronder gezet om deze Deal mogelijk te maken. Vorig jaar augustus is het voorstel aan het kabinet aangeboden, in november is de aanvraag goedgekeurd en nu komt ook daadwerkelijk het geld en kunnen we aan de slag met de uitvoering. Belangrijk voor Twente, voor de rest van Nederland en voor de grensregio.”

Cofinanciering
Naast het Rijk, dat €30 miljoen voor de Regio Deal Twente uittrekt, stelt provincie Overijssel €20 miljoen beschikbaar en dragen de veertien Twentse gemeenten gezamenlijk €10 miljoen bij. Op projectniveau investeren bedrijven en kennisinstellingen volop mee.

Ondertekening
Na het zomerreces vindt de officiële ondertekening plaats. De Regio Deal Twente wordt ondertekend door alle bij de Regio Deal betrokken ministeries, provincie Overijssel, Regio Twente, ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Daarnaast zijn bij de uitvoering van de Regio Deal Twente vele maatschappelijke organisaties, ondernemersorganisaties en bedrijven betrokken.

De volledige deal kunt u online bekijken.

Brainstorm actielijn Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Op 8 juli 2019 vond op waterpark ’t Lankheet in Haaksbergen een bestuurlijke brainstorm plaats van de tafel Circulaire economie & duurzaamheid van de Agenda voor Twente. Er waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit ondernemers, overheid en onderwijs, die onder leiding van Jan Bart Wilschut ‘out of the box’ gedacht en gediscussieerd hebben over het thema. Het was duidelijk dat alle aanwezigen een intrinsieke motivatie hebben voor het onderwerp en belangrijk vinden om vanuit de Twentse roots samen mee aan de slag te gaan. Er zijn mooie voorbeelden en kansrijke ontwikkelingen in Twente, maar niet altijd breed gedeeld. Dat vraagt om actie! ‘Be good and sell it’ werd door Louis Koopman ingebracht.

 

De highlights van de brainstorm zijn:

  • We willen graag de dynamiek van jongeren betrekken bij deze uitdaging. Ze zijn verder in het denken over de circulaire economie en dit gaat over hun toekomst, dus samen aan de slag!
  • Er zijn in Twente een drietal economische clusters, van oudsher en vandaag de dag, waarmee we het verschil kunnen maken. Dat zijn landbouw, bouw en textiel. Gebruik deze clusters als vliegwiel. Bijvoorbeeld door een verbinding te maken met Twente als experimenteerruimte voor kringlooplandbouw. Met studenten worden concrete opgaven opgepakt en verder gebracht.
  • Voor een circulaire economie moeten we ‘samen duurzaam vooruit’, in ketens en door cross-sectorale verbindingen. Vaak is het ingewikkeld door verschillende snelheden en belangen, en vooral een kwestie van doen. Daarvoor kunnen we iconische projecten gebruiken, zoals een circulaire sporthal.
  • Kansen ontstaan als bijvoorbeeld het bedrijvenpark Stepelo – de Greune in gemeente Haaksbergen wordt ontwikkeld tot het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland. Daar zouden dan vooral bedrijven die zich bezighouden met biobased economie zich moeten vestigen die nieuwe, kansrijke clusters aanjagen. Dat roept ook meteen de vraag op hoe we hierin vooral het MKB goed mee kunnen nemen?

 

Martha van Abbema, voorzitter van de innovatietafel Circulaire economie & duurzaamheid, kijkt terug op een goede bijeenkomst met veel energie en inspiratie. Er zijn concrete uitdagingen genoemd voor de kortere en langere termijn. En hoe gaan we het vervolg organiseren zonder de energie van deze middag te verliezen in nieuwe structuren. We gaan ermee aan de slag en laten de resultaten voor zichzelf spreken. Be good and sell it!