Category

Nieuws

Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

By | Nieuws

Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. In het bijzonder gaat het om de Twentse bijdrage aan de grootschalige opwek van hernieuwbare energie op land (elektriciteit) en de verduurzaming van de gebouwde omgeving (de warmtetransitie). In de ‘concept Startnota’, die op 17 april 2019 door de gezamenlijke bestuurders is vastgesteld, is het proces en de wijze van samenwerking beschreven. De ‘concept Startnota’ wordt definitief gemaakt na vaststelling van het Nationaal Klimaatakkoord. Read More

Opening loket voor gezonde bodem: “Twence levert Keurcompost aan landbouw via Mineral Valley Twente”

By | Nieuws

Twence is de grootste leverancier van Keurcompost in Overijssel. Deze Keurcompost is gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Via het loket van Mineral Valley Twente kunnen agrarisch ondernemers gratis Keurcompost laten afleveren op een locatie naar keuze. De compost werkt als bodemverbeteraar van de landbouwgrond in Twente. We richten ons daarbij vooral op de landbouwgebieden bij de huidige en toekomstige waterwingebieden in Twente, zoals Hammerflier, Manderveen, Hooge Hexel, Wierden, Holten en Herikerberg. Ondernemers die betrokken zijn bij het project Boeren voor Drinkwater, zijn daarom als eerste benaderd om de Keurcompost aan te vragen, maar ook andere agrarisch ondernemers in Twente kunnen gratis keurcompost laten leveren. Read More

Pluim voor varkenshouders: “Varkensmest voor gezonde bodem”

By | Nieuws

Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en vijf agrarische ondernemers. Een pluim voor de varkenshouders. Zij voerden het afgelopen jaar een proeftuin uit onder begeleiding van Wageningen University & Research (WUR). De komende jaren willen ze de proeftuin voortzetten. Doel van de proeven? Aantonen dat varkensmest een hoogwaardig product is en kunstmest kan vervangen. Read More

Startschot gegeven voor uitwerking Regio Deal Twente

By | Nieuws

Donderdag 14 februari was er een startgesprek over de Regio Deal Twente in Den Haag. Tijdens dit gesprek hebben Regio Twente, provincie Overijssel en de Twente Board samen met het Rijk het startdocument vastgesteld. Daarin staan de kaders voor de Regio Deal. De basis is het voorstel met 11 projecten dat Twente op 31 augustus 2018 bij het Rijk heeft ingediend. In de komende maanden werken de partners de Deal inhoudelijk verder uit, zodat deze voor de zomer kan worden ondertekend.

Read More

Twente Milieu was decor voor tweede tafelbijeenkomst Circulaire economie & duurzaamheid

By | Nieuws

Op 7 februari 2019 is de tweede tafel georganiseerd bij Twente Milieu. Twente Milieu is in Twente een belangrijke speler voor de circulaire economie. Het kantoorpand in Hengelo is duurzaam gebouwd met slimme aanpassingen voor bijvoorbeeld de zoutloods en de stalling van de vuilniswagen is volledige overdekt met zonnepanelen. Twente Milieu is recent een samenwerking gestart met de Nationale Denktank om naar vernieuwende oplossingen te zoeken. Twente Milieu is actief aan de slag met het onderdeel WerkCE; meer info via http://www.ndt18.nl. Read More

Wie zijn actief betrokken bij de Agenda?

By | Nieuws

Met de start van het nieuwe jaar is er een aantal wisselingen wat betreft de voorzitters en secretarissen van de verschillende tafels. Martha van Abbema, wethouder van de gemeente Twenterand is voor de tafel Circulaire economie & duurzaamheid als nieuwe voorzitter aangesteld. Een taak die haar op het lijf is geschreven. Ze is portefeuillehouder in Twenterand van het thema Duurzaamheid. Daarnaast had ze in de provinciale staten de portefeuilles Ruimtelijke ordening en Water en Landbouw en Natuur.
“Ik vind het een hele eer dat ik ben gevraagd als voorzitter van deze tafel. Vanuit mijn functie kan ik mooi dwarsverbanden leggen en dat is ook de bedoeling van deze tafel; het verbinden en met elkaar tot mooie projecten komen om Twente te laten groeien,” aldus Martha van Abbema. Read More

Circulair denken en vooral DOEN

By | Nieuws

Op 16 januari jl. is door provincie Overijssel de transitieagenda Circulaire economie gepresenteerd. Hierin is uitgewerkt waar we in de drie economische regio’s van de provincie naartoe willen wat betreft circulariteit. De agenda is verdeeld in zes sectoren; kunststoffen, maakindustrie, biomassa en voedsel, textiel, infrastructuur en bouw. De grote opkomst en het enthousiasme zorgden voor genoeg reacties en aanvullingen waar weer nieuwe inzichten uit voort kwamen. Tijdens de bijeenkomst zijn per thema verschillende ideeën en initiatieven gepitched door elk van de 4 O’s. Het thema bouw werd toegelicht door Stichting Pioneering, een van de samenwerkingspartners van de Agenda voor Twente. Deze organisaties en projecten in de zogenoemde basisinfrastructuur van de Agenda zorgen voor een stevig fundament van samenwerking en ondersteuning om de uitdagingen in onze samenleving en regio aan te gaan. Read More

Terugblik radenbijeenkomst 31 januari

By | Nieuws

Het Rijk stelt 30 miljoen beschikbaar voor de Regio Deal Twente. Twentse gemeenten, provincie Overijssel, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen zetten zich samen met partners als Waterschap Vechtstromen in voor een sterke regio. Met de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtig Twente. De regio is zo in staat om haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Read More

Twente investeert met Fonds voor Vakmanschap in Leven Lang Ontwikkelen

By | Geen categorie, Nieuws

Vandaag, woensdag 30 januari 2019, was de officiële aftrap van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Tijdens deze aftrap zijn de eerste scholingscheques uitgegeven waarmee de Twentse vakman of vakvrouw gebruik kan maken van het fonds. Zo investeert hij/zij in zichzelf, in zijn/haar werkomgeving én in werkplezier waardoor vakmensen zich blijven ontwikkelen voor een veerkrachtige arbeidsmarkt. Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Read More

Artikel INN’twente: Focus en samenwerking laten Twente bloeien

By | Nieuws

Het gaat goed in Twente. Boven verwachting zelfs. En als het aan burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente ligt, houden we die groei ook in de komende jaren  vast. “Twente heeft steeds beter in de gaten waar haar kracht ligt en de ambities duidelijker vastgelegd in de Agenda voor Twente. De grootste uitdaging is blijven groeien, zonder de leefbaarheid aan te tasten”.

Lees hier het hele artikel (vanaf pagina 68).