De monitoring wordt uitgevoerd door Kennispunt Twente. Monitoring dient niet alleen voor de verantwoording van de inzet van middelen en de resultaten. Ze is primair bedoeld om (tussentijds) te signaleren waar de resultaten of maatschappelijke effecten tegenvallen en waar dus extra inzet nodig is. Dit maakt de monitoring en verslaglegging toekomstgericht.

Twente Index als signaalfunctie

Als basis voor het monitoren van de regionale economie dient de Twente Index. Hierin wordt de ontwikkeling van de Twentse economie vergeleken met Nederland als geheel en omliggende regio’s. De Twente Index heeft een belangrijke signaalfunctie bij de keuze en invulling van de actielijnen in de Agenda voor Twente. Iedere actielijn heeft een specifieke set met indicatoren om de ontwikkeling binnen dit thema nauwgezet te kunnen volgen en te kunnen vergelijken.

Uitgangspunten voor selectie indicatoren

Voor de verdere regionaal economische ontwikkeling is het versterken van de regionaal economisch structuur ook wel ecosysteem noodzakelijk. Door onder meer investeringen in de agglomeratiekracht, de verbinding met andere regio’s en innovatie kan de regionaal economische structuur worden versterkt. Het gaat om de investering door alle 4O’s in de kennisinfrastructuur, clusters van bedrijven, ondernemerschap, arbeidsmarkt, financiering, woon- en leefomgeving en regiobranding.

Geselecteerde indicatoren Agenda voor Twente

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is een aantal indicatoren geselecteerd voor het meten van de regionaal economische ontwikkeling:

Actielijn 1: Techniek als motor
Indicator: HTSM werkgelegenheid (aantal en aandeel), Bron: Twente Index

Actielijn 2: Arbeidsmarkt & talent
Indicator: Opleidingsniveau (aantal en aandeel), Bron: Twente Index
Indicator: Start ups & Scale ups (aantal / aandeel tale bedrijfsleven), Bron: Twente Index

Actielijn 3: Bereikbaarheid & vestigingsklimaat
Indicator: Economische structuur (vestigingen en werkzame personen), Bron: Twente Index

Actielijn 4: Circulaire economie & duurzaamheid
Indicator: Hernieuwbare energie (aandeel hernieuwbare energie), Bron: Lokale energie monitor, RVO
Indicator: Hergebruik (aandeel hergebruik van afval), Bron: Afvalmonitor

Alle indicatoren vindt u in het visiedocument van de Agenda voor Twente, bijlage 2.

Blijf op de hoogte.

Schrijf u in voor onze updates over de status van de agenda en projecten.